Výsledky hľadania:
  • Kurzy [9]
  • Služby [0]
  • Články [10]
  • Iné podstránky [0]
Služby [0]
Články [10]
31.07.2023

Square Root Law


Square Root Law, známa tiež ako "Pravidlo odmocniny," je princíp alebo vzorec, ktorý sa používa na predpovedanie, ako sa zmení výkonnosť pri zvyšovaní veľkosti skupiny alebo tímového úsilia.

Zobraziť
22.07.2023

PDCA (Plan-Do-Check-Act), PDSA (Plan-Do-Study-Act)


PDCA a PDSA sú dva modely riadenia procesov a zlepšovania kvality, ktoré sa často používajú v rámci metód kontinuálneho zlepšovania a riadenia kvality. 

Zobraziť
10.07.2023

Hodnotová analýza (Value analysis)


Value Analysis (hodnotová analýza) je metóda a technika používaná v oblasti riadenia hodnoty a inovácie výrobkov alebo procesov.

Zobraziť
04.05.2023

KVP, Kaizen, CI (Continuous Improvement)


KVP, Kaizen a CI sú všetky pojmy, ktoré súvisia s kontinuálnym zlepšovaním výkonnosti a procesov v podniku. 

Zobraziť
04.05.2023

IDEF 0


IDEF 0 (Integrated Definition for Function Modeling) je metóda modelovania funkcií a procesov.

Zobraziť
04.05.2023

Reverzná FMEA


Reverzná FMEA (z anglického Reverse Failure Mode and Effect Analysis) je metóda, ktorá sa používa na identifikáciu možných príčin a následkov pre úspešné fungovanie výrobku alebo procesu.

Zobraziť
27.04.2023

Six Sigma Green Belt


Green Belt je kvalifikačný stupeň v rámci Six Sigma metodológie, ktorá sa používa na zlepšovanie kvality a výkonu procesov v organizáciách.

Zobraziť
27.04.2023

Flowchart


Flowchart, alebo tokový diagram, je vizuálny nástroj, ktorý sa používa na popis procesu krok za krokom. Flowchart ukazuje jednotlivé kroky procesu, rozhodovacie body, pravidlá a smerovanie toku práce alebo materiálu. 

Zobraziť
27.04.2023

DMAIC


DMAIC je skratka pre, ktorá predstavuje krok za krokom postup Six Sigma metodológie na zlepšenie procesov a dosiahnutie vyššej kvality výstupov. 

Zobraziť
25.04.2023

Control Charts


Control Charts, známe aj ako Regulation Diagrams alebo Shewhart Charts, sú štatistické nástroje, ktoré sa používajú na sledovanie vývoja procesov a detekciu prípadných odchýlok od očakávanej normy. 

Zobraziť
Zobraziť viac
Iné podstránky [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať