Navigácia excelentnosti projektu: Rozhodujúca úloha externého poradenstva pri implementácii PMO

V zložitom svete projektového manažmentu zohrávajú naši medzinárodne certifikovaní konzultanti FBE kľúčovú úlohu a vedú klientov cestou spolupráce, ktorá zahŕňa starostlivý začiatok projektu až po strategickú štandardizáciu. Zistite, ako naše externé poradenstvo presahuje rámec tradičného poradenstva a stáva sa tak katalyzátorom pre transformačné ciele riadenia projektov.

Úloha externého poradenstva v projektovom riadení

V úlohe externých poradcov poskytujú medzinárodne certifikovaní konzultanti FBE podporu klientovi v priebehu implementácie strategického projektu. Spolupráca sa realizuje formou tréningov, workshopov, konzultácií, coachingu, auditu a na najvyššom stupni aj metódami dizajnu organizačnej transformácie PMO (Project Management Office).

Priebeh spolupráce

Počas úvodných fáz spolupráce sa štandardne revidujeme poslanie pojektu a business case, definujú kritické faktory úspechu, realizuje analýza stakeholderov a ich požiadaviek. Následne prebieha stanovenie indikátorov, spôsobov merania ich dosahovania, dekompozícia cieľov do pracovných balíkov.  Zároveň identifikácia projektových úloh, časové odhady, určenie postupnosti úloh a kritickej cesty projektu, predbežná alokácia zdrojov a riziková analýza.

Zameranie ďalších fáz

V nasledujúcich fázach sa zameriavame na nasadenie správnej komunikačnej stratégie, rozvoj zručností projektového tímu, podporu horizontálneho a vertikálneho eskalačného mechanizmu. Zároveň vytváranie bufferov a zabezpečenie kritickej reťaze, monitorovanie výkonu, analýzu odchýlok, riadiace zásahy, controlling projektu, plánovanie dopytov a nákupu, výber dodávateľov a riadenie vzťahov s dodávateľmi. Súčasne monitorovanie a kontrolu rizík, optimalizáciu využívania zdrojov v multiprojektovom prostredí, riadenie znalostí (knowledge management), audit projektu a vyčíslenie merateľných prínosov.

Okrem podpory práve realizovaného strategického projektu si tak organizácia vytvára predpoklady pre štandardizáciu projektového riadenia v súlade s najlepšími postupmi IPMA® – International Project Management Association a PMI® – Project Management Institute.

Príklady riadenia projektov

Prípadové štúdie s podporou FBE

Transformácia a štandardizácia PMO

Zákazník: Svetový líder v produkcii minerálnej izolácie

Problém/Príležitosť: Podpora štandardizácie projektového riadenia
Využité metódy a nástroje: Coaching transformácie PMO na skupinovej úrovni, zaškoľovanie sponzorov a projektových manažérov na nové procesy vo viac ako 10 krajinách. Spoluvytváranie dokumentácie PMO a deployment plánov na optimalizované workflowy.

Dosiahnuté zlepšenia: Výsledkom je kalibrovaný proces naprieč riadiacimi úrovňami skupiny v oblastiach Strategy, Operations, Technology, Logistics, Sales, Marketing a Maintenance.

Vytvorenie PMO a príprava na ISO certifikáciu

Zákazník: Člen európskej skupiny poskytovateľa moderných zamestnaneckých benefitov

Problém/Príležitosť: Podpora strategického IT projektu, podpora zriadenia PMO, príprava na ISO certifikáciu
Využité metódy a nástroje: Cost/benefit analýza, logický rámec, PERT, gap analýza, RIPRAN, mapovanie hodnotových tokov, Pareto, Ishikawa, analýza plytvaní (VA-BVA-NVA), responsibility assignment matrix.

Dosiahnuté zlepšenia: Výsledkom je obnovené ISO bez nálezov, pričom do 2 rokov od zriadenia PMO sa projekty nachádzajú v tolerančných medziach stanovenej časovej a nákladovej odchýlky.

Project Management Maturity Assessment

Zákazník: Svetový líder v technologickej produkcii

Problém/Príležitosť: Posúdenie maturity projektového riadenia a identifikácia potenciálov na zlepšenie.
Využité metódy a nástroje: Quality Function Deployment, Benchmarking, Requirements Traceability, Automatizácia a digitalizácia procesov. Layered Auditing, Matica RACI, Waste hunting, Gap analýza, Akčný plán, Certifikácia odborníkov na projektové riadenie

Dosiahnuté zlepšenia: Zosúladený end-to-end proces s požiadavkami na riadenie projektov a očakávaniami stakeholderov spoločnosti

Strategické plánovanie projektového portfólia

Zákazník: Slovenská dcérska spoločnosť globálneho elektrotechnického koncernu

Problém/Príležitosť: Set-up projektového portfólia s ohľadom na stratégiu spoločnosti
Využité metódy a nástroje: Definovanie vízie a poslania, Hoshin Kanri / x-matica, odvodenie KPIs a PIs, redefinovanie meracích systémov pre KPIs, vytvorenie riadiaceho výboru, nastavenie komunikačných a eskalačných tokov, štandardizácia PMO, riadenie životného cyklu projektov

Dosiahnuté zlepšenia:
Orientácia spoločnosti na výsledky, participatívne plánovanie, akceptácia smerovania firmy stakeholdermi, mechamizmy včasnej kontroly a reakcie, lepšie využitie zdrojov na strategické projekty

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať