V úlohe externých poradcov poskytujú medzinárodne certifikovaní konzultanti FBE podporu klientovi v priebehu implementácie strategického projektu. Spolupráca sa realizuje formou tréningov, workshopov, konzultácií, coachingu, auditu a na najvyššom stupni aj metódami dizajnu organizačnej transformácie PMO (Project Management Office).

Počas úvodných fáz spolupráce sa štandardne reviduje poslanie pojektu a business case, definujú kritické faktory úspechu, realizuje analýza stakeholderov a ich požiadaviek, prebieha stanovenie indikátorov, spôsobov merania ich dosahovania, dekompozícia cieľov do pracovných balíkov, identifikácia projektových úloh, časové odhady, určenie postupnosti úloh a kritickej cesty projektu, predbežná alokácia zdrojov a riziková analýza.

V nasledujúcich fázach sa zameriavame na nasadenie správnej komunikačnej stratégie, rozvoj zručností projektového tímu, podporu horizontálneho a vertikálneho eskalačného mechanizmu, vytváranie bufferov a zabezpečenie kritickej reťaze, monitorovanie výkonu, analýzu odchýlok, riadiace zásahy, controlling projektu, plánovanie dopytov a nákupu, výber dodávateľov a riadenie vzťahov s dodávateľmi, monitorovanie a kontrolu rizík, optimalizáciu využívania zdrojov v multiprojektovom prostredí, riadenie znalostí (knowledge management), audit projektu a vyčíslenie merateľných prínosov.

Okrem podpory práve realizovaného strategického projektu si tak organizácia vytvára predpoklady pre štandardizáciu projektového riadenia v súlade s najlepšími postupmi IPMA® – International Project Management Association a PMI® – Project Management Institute.

Príklady riadenia projektov

Transformácia a štandardizácia PMO

Zákazník: Svetový líder v produkcii minerálnej izolácie
Problém/Príležitosť: Podpora štandardizácie projektového riadenia
Využité metódy a nástroje: Coaching transformácie PMO na skupinovej úrovni, zaškoľovanie sponzorov a projektových manažérov na nové procesy vo viac ako 10 krajinách, spoluvytváranie dokumentácie PMO a deployment plánov na optimalizované workflowy.

Dosiahnuté zlepšenia: Výsledkom je kalibrovaný proces naprieč riadiacimi úrovňami skupiny v oblastiach Strategy, Operations, Technology, Logistics, Sales, Marketing a Maintenance.

Vytvorenie PMO a príprava na ISO certifikáciu

Zákazník: Člen európskej skupiny poskytovateľa moderných zamestnaneckých benefitov
Problém/Príležitosť: Podpora strategického IT projektu, podpora zriadenia PMO, príprava na ISO certifikáciu
Využité metódy a nástroje: Cost/benefit analýza, logický rámec, PERT, gap analýza, RIPRAN, mapovanie hodnotových tokov, Pareto, Ishikawa, analýza plytvaní (VA-BVA-NVA), responsibility assignment matrix.

Dosiahnuté zlepšenia: Výsledkom je obnovené ISO bez nálezov, pričom do 2 rokov od zriadenia PMO sa projekty nachádzajú v tolerančných medziach stanovenej časovej a nákladovej odchýlky.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať