Prečo je Lean Six Sigma atraktívna pre vedenie firmy?

Čo môžete očakávať od zefektívňovania procesov metódou Lean Six Sigma ?

Six Sigma prístup k zefektívňovaniu procesov je založený na tom, že všetky procesy od dizajnu cez výrobu až po služby poskytované zákazníkom vykazujú určité odchýlky. Tie môžu mať za následok chyby produktu, čo nás stojí čas a peniaze.

Odchýlky procesov možno zmenšiť rôznymi postupmi, od intuitívnejších manažérskych metód zlepšovania až po zložitejšiu metódu DOE (návrh experimentov). Spoločný princíp majú v tom, že sa systematicky identifikujú a odstránia skutočné príčiny problému. Znížením premenlivosti procesu sa zmenší počet nezhodných výrobkov a opráv (nezvládnutých incidentov v procesoch služieb). Aby sa proces nevrátil do pôvodného stavu, zabezpečí sa následne jeho štandardizácia.

Obr.1 Premenlivosť (Sigma) a počet chýb (DPMO)                                   Obr.2 Premenlivosť (Sigma) a straty v procesoch

Skúsenosti z našej konzultačnej praxe ukazujú, že napr. procesy výrobných firiem v oblasti automobilového priemyslu, ktoré už majú zavedený systém zabezpečovania kvality sa spravidla pohybujú na úrovni okolo 3,5 – 4 SIGMA, v niektorých procesov aj vyššie. V takomto prípade zlepšenie procesov firmy o 0,2 SIGMA predstavuje ekonomické prínosy vo výške 1 % tržieb firmy. Ak sa teda podarí priblížiť skúsenosti úspešných aplikácií vo firmách, kde sa už Six Sigma aplikuje a celkové priame a nepriame náklady sa spravidla pohybujú pod úrovňou 25 % z prínosov zlepšení (v niektorých prípadoch len 10 %), zavádzanie SIX SIGMA predstavuje investíciu s vysokou návratnosťou.

Obr.3 Príklad prínosov z projektov Six Sigma v prvom roku školenia a koučingu projektov lektormi FBE vo veľkej výrobnej firme

Príklad prínosov z projektov Six Sigma

PRÍPRAVA „KĽÚČOVÝCH HRÁČOV“
Typická implementácia Lean Six Sigma sa začína od tímu vedenia, aj keď niekedy sa k tomuto kroku vrátime až po školení vedúcich projektov. Vedenie v rámci workshopov spolupracuje a po rozpracovaní schvaľuje implementáciu programu Lean Six Sigma. Následne sú vyškolení v metodike Lean Six Sigma projektoví vedúci, tzv. „Black Belts“ (čierne pásy) a kľúčoví členovia tímov a riešitelia menších projektov, tzv. „Green Belts“ (zelené pásy).

Po čase sa zo skúsených „Black Beltov” môže stat po ďalšom tréningu „Master Black Belt”, ktorý prevezme úlohu kouča. Počet zelených a čiernych pásov určuje organizácia podľa svojich potrieb. Predpokladom úspešného absolvovania tréningu Lean Six Sigma pre Black Beltov je aj dokončenie skutočného projektu. Súčasťou školenia je analýza systému merania, využitie DOE – návrhu experimentov a grafické metódy analýzy procesov, vrátane SPC.

JE SIX SIGMA VHODNÁ ROVNAKO PRE VÝROBU, AKO AJ PRE SLUŽBY?

Naši konzultanti využívajú typické Six Sigma postupy zlepšovania pomocou metodiky DMAIC často v spojením s „best practices“ zo služieb. Príkladom sú ITIL postupy práce s dátami v rámci „incident managementu“. V tabuľke na obr.4 je uvedený príklad prepojenia cyklu projektu DMAIC a ITIL prvkov. Six Sigma metodika zlepšovania procesov dáva návod, ako zmerať kvalitu procesov a ako zvyšovať ich výkonnosť. Doplňuje tým to, čo v ITILe, ako súbore „best practices“ chýba, a to je návod, ako realizovať program zlepšovania služieb (SIP – Service Improvement Program).

Obr.4 Fázy projektu Six Sigma a prvky riadenia služieb (príklad z IT Service Management)

Fázy projektu Six Sigma

Six Sigma tréningy

Naše kurzy na tému SIx Sigma

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať