Assessment centrum (AC) je odborný postup, ktorého cieľom je komplexne zhodnotiť vhodnosť účastníka na definovanú pozíciu a pomenovať jeho či jej predpoklady, ako aj limity, pre efektívne zvládanie súvisiacich úloh a zodpovedností.

Pri Development Centre (DC) sa popri zhodnotení aktuálnych predpokladov, silných a slabých stránok účastníka, zameriavame aj na špecifické predpoklady pre ďalší profesionálny, či manažérsky rozvoj. Pomenujeme oblasti predpokladaného úspešného pôsobenia, rozvojové oblasti a konkrétne profesionálne limity účastníka.

Assessment a Development Centrum je nástroj na špecifické a hĺbkové zhodnotenie kandidátov alebo zamestnancov s predpokladaným potenciálom pre ďalší rast. Tieto formy komplexného zhodnotenia so špecifickými výstupmi a odporúčaniami využívajú naši zákazníci pri dôležitých personálnych rozhodnutiach v čoraz väčšej miere.

Posudzované kompetencie

Posudzované kompetencie sú vždy špecifikované pre konkrétne AC, alebo DC. Súbor posudzovaných kompetencií je definovaný v spolupráci odborného garanta AC, resp. DC s klientom v prípravnej fáze. Zameranie AC a DC vždy reflektuje konkrétnu situáciu, zámer a potrebu klienta.

Príklady posudzovaných kompetencií:

 • Manažérske zručnosti a schopnosti
 • Schopnosť efektívnej komunikácie
 • Interpersonálne správanie
 • Schopnosť riešenia problémov
 • Schopnosť presadiť sa
 • Odolnosť voči stresu a zvládanie záťaže
 • Vplyv a sebadôvera
 • Orientácia na výsledok
 • Emocionálna inteligencia

Výstupy

Zhodnotenie účastníka vo forme písomnej správy

Výstupom AC a DC je štruktúrovaná písomná správa o účastníkovi, ktorá obsahuje:

 • Analýzu kompetencií a osobnosti účastníka podľa pozorovaných kritérií
 • Analýza potenciálu účastníka a posúdenie vhodnosti na definovanú pozíciu (AC)
 • Odporúčania na vhodné pracovné zaradenie
 • Odporúčania pre posilňovania silných stránok a rozvoja slabých stránok
 • Návrhu rozvojového plánu účastníka (DC)

Osobná spätná väzba

Individuálne správy sú prezentované klientovi s priestorom pre diskusiu a doplňujúce otázky.
Individuálna prezentácia výstupov je v prípade záujmu klienta k dispozícii aj pre účastníkov.

Metódy a priebeh realizácie

Development a Assessment centrum je procesom, počas ktorého účastníci v rámci jedného dňa absolvujú sériu špecifických testov, skupinových a individuálnych úloh. Testy a modelové situácie pripravujeme podľa konkrétnej potreby a situácie zadávateľa.

V priebehu prípravy AC / DC sú definované kritériá a kompetencie na ktoré sa zameriame. Návrh metodiky a plán realizácie sú pred realizáciu schvaľuje zadávateľ.

Počas realizácie účastník absolvuje súbor psychodiagnostických testov, modelových situácií, prípadových štúdií vrátane štruktúrovaného rozhovoru s odborným hodnotiteľom. Využívame psychodiagnostické metódy ako osobnostný dotazník, test rozhodovania, výkonnostný test, test Stratégia riešenia konfliktov a iné.

Počas riešenia jednotlivých úloh sú účastníci pozorovaní odbornými hodnotiteľmi.

Forma realizácie

Assessment a Development Centrum má zvyčajne rozsah 1 deň.
Je možné ho realizovať v skupinovej ako aj individuálnej forme.

Štandardná forma realizácie je prezenčná. V prípade potreby (napríklad počas nepriaznivej epidemiologickej situácii) realizujeme AC a DC aj online formou s využitím licencovanej online psychodiagnostiky a kolaboratívnej platformy Zoom.

Odborný garant pre AC a DC

AC a DC realizujeme v spolupráci so špecializovanou partnerskou spoločnosťou Human Inside.

Erika Matwij

Assessment-a-Development-Centrum_Foto_Erika

Profesionálne sa venuje poradensko-konzultačnej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov už od r. 1999. Vedie pre FBE Bratislava rozvojové projekty v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a rozvoja personalistov. Je špecialistkou na dizajn a vedenie Assessment a Development Centier.

Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Úspešne ukončila dlhodobé tréningy v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Má rozsiahle praktické skúsenosti na manažérskej pozícii v oblasti riadenia ľudských zdrojov (nábor a výber zamestnancov, assessment centrá, koučing, analýzy spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy, personálny audit a 360° spätná väzba a podobne).

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať