Hodnotová analýza

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality procesov,  výrobkov a služieb, ako sú vedúci, technickí pracovníci, konštruktéri, kvalitári, zástupcovia marketingu, výroby a služieb. 

 

 

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Osvojiť si princípy a praktické postupy hodnotovej analýzy – zvyšovanie efektivity zabezpečením požadovanej funkcie výrobku pri nižších nákladoch. Získať schopnosť vybrať správny nástroj v závislosti od typu riešeného problému alebo úlohy. 
 • Osvojenie si a štandardizácia postupov pre odhalenie a odstránenie nepotrebných nákladov v celom hodnotovom reťazci organizácie. 
 • Naplnenie požiadaviek zákazníkov s minimálnymi nákladmi na vývoj a výrobu.

Úvod do hodnotovej analýzy

 • Hodnota a jej zvyšovanie.
 • Definícia a význam analýzy hodnoty
 • Požiadavky a potreby zákazníkov
 • Efektívne využitie zdrojov pre naplnenie zákazníkov

Ciele a definícia hodnotovej analýzy

 • Stanovenie jasných cieľov pre analýzu hodnoty
 • Definovanie rozsahu analýzy hodnoty
 • Prepojenie analýzy hodnoty s obchodnými cieľmi

Funkčná analýza

 • Pochopenie funkčnej analýzy v hodnotení hodnoty
 • Špecifikácia funkčného výkonu
 • Identifikácia kľúčových ukazovateľov výkonnosti

Nákladovo orientovaný dizajn a cieľovo orientovaný dizajn

 • Návrhové prístupy zamerané na náklady
 • Stratégie dizajnu orientovaného na cieľ
 • Vyváženie nákladovej efektívnosti so strategickými cieľmi

Praktická aplikácia hodnotovej analýzy

 • Postup krok za krokom pre praktickú implementáciu
 • Prípadové štúdie z reálneho života
 • Výzvy a riešenia v aplikácii

Fázy pracovného plánu v hodnotovej analýze

 • Definovanie a plánovanie procesu hodnotovej analýzy
 • Postupné kroky pri vykonávaní pracovného plánu
 • Monitorovanie a úprava plánu podľa potreby

Metódy a nástroje hodnotovej analýzy

 • Prehľad rôznych metód v hodnotovej analýze
 • Efektívne nástroje na implementáciu analýzy hodnôt
 • Integračná technológia pre rozšírenú analýzu

Hodnotový manažment

 • Princípy a praktiky hodnotového manažmentu
 • Integrácia hodnotového manažmentu do organizačnej kultúry
 • Neustále zlepšovanie prostredníctvom hodnotového manažmentu

Praktická implementácia hodnotovej analýzy v organizácii

 • Stratégie implementácie analýzy hodnôt
 • Prekonávanie odporu a budovanie tímu Buy-in
 • Zabezpečenie udržateľnosti a dlhodobého vplyvu

Záver kurzu:

 • Rekapitulácia kľúčových pojmov
 • Ďalšie kroky v zvládnutí analýzy hodnôt

 

Tento kurz je navrhnutý tak, aby vybavil účastníkov vedomosťami a zručnosťami potrebnými na vykonávanie efektívnych hodnotových analýz, zabezpečenie súladu s potrebami zákazníkov, optimalizácia zdrojov a strategické ciele organizácie. Praktický prístup, spojený s príkladmi zo skutočného života, má za cieľ zlepšiť schopnosť účastníkov aplikovať metodológie hodnotovej analýzy v ich profesionálnom prostredí.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať