„Z interaktívneho tréningu firmy FBE počas WS LEAN oddelení z SK/CZ závodov sme dokázali pochopiť silu vzájomnej spolupráce. Lektori ukázali vysokú profesionálnu úroveň. S ich podporou sme porozumeli aké je doležíte efektívne zdieľanie informácií a nastavenie stratégie oddelenia v jednotlivých podnikoch. Témy boli zamerané na spoluprácu pri riešení úloh, optimálnu stratégiu komunikácie a dosahovanie a plnenie cieľov v tíme. Ďakujeme“

Ing. Miroslav Škuba, LEAN manažér východná Európa, Schaeffler

Pre našich klientov realizujeme teambuildingy menšieho aj väčšieho charakteru. Teambuildingy, pokiaľ sú vedené profesionálne, sú efektívnym nástrojom na utuženie kolektívu, posilnenie lojality k firme či naplnenie špeciálne zadaných firemných cieľov.

Typy teambuildingov

 • Outdoorové teambuildingy
 • Indoorové teambuildingy
 • Onlinové teambuildingy

Štruktúra a priebeh aktivít

 • Teambuilding sa zväčša skladá z niekoľkých outdoorových a indoorových aktivít
 • Aktivity sú vybrané v závislosti cieľa teambuildingu
 • Po každej aktivite nasleduje analýza formou workshopu
 • Odpovedáme pri nej na otázky z pohľadu sledovaného cieľa
 • Príklady otázok „Čo sme si pri aktivite uvedomili o sebe, našom tíme, komunikácii, spolupráci, postupe riešenia úlohy atď.?“
 • Preklopenie do praxe: „Kde pri našej práci vznikajú podobné situácie?“ „Ako ich riešime?“ „Ktoré poznatky z aktivity a jej analýzy je dobré použiť v našej praxi?“

Rozsah teambuildingu

 • Časový rozsah teambuildingov je 0,5 až 2 dni
 • Veľkosť skupiny je pri vedení jedným lektorom 8-12 osôb, pri viacerých lektoroch a asistentoch je to od 13 do 80, prípadne aj viac účastníkov

Možné ciele teambuildingu

 • Zlepšenie tímovej alebo medzitímovej spolupráce a komunikácie
 • Zlepšiť komunikáciu medzi organizačnými jednotkami spoločnosti
 • Podporiť sledovanie spoločných cieľov spoločnosti a oslabiť „silo efekt“: uprednostňovanie parciálnych cieľov pred celkovými
 • Identifikácia a zlepšovanie firemnej kultúry, riešenie problémov vo firemnej kultúre
 • Podporenie lojality k zamestnávateľovi
 • Kreativita jednotlivých členov tímu
 • Odhaliť prípadné komunikačné problémy kolektívu, ale aj dovtedy netušené rezervy celého tímu i jednotlivcov
 • Spoznanie tímových a svojich osobných silných a slabých stránok pri plnení tímových aktivít a výziev
 • Posilnenie dôvery, otvorenosti a súdržnosti
 • Uvoľniť každodenný pracovný stres
 • Spoznať sa v rámci pracovného kolektívu v nových situáciách
 • Zlepšiť sa v zručnosti rozhodovať spoločne, pod tlakom alebo za iných okolností
 • A ďalšie…

Ciele a obsah konkrétneho teambuildingu zostavíme podľa Vašich potrieb a očakávaní.

Ukážky vybraných teambuildingových aktivít

Letecká spojka - Teambuilding Online

LETECKÁ SPOJKA je simulácia tímovej a medzitímovej spolupráce a komunikácie v online prostredí. Hra má špionážnu zápletku a pracuje s motívom cestovania po svete. Účastníci sú rozdelení do dvoch oddelených tímov, pričom majú spoločnými silami splniť tajnú úlohu – prepraviť mikročip a vzorku vzácneho lieku cez polovicu zemegule a striasť sa počas cesty svojich prenasledovateľov. Čas na spoločné porady oboch tímov je však len minimálny, a preto je zdieľanie informácií a efektivita komunikácie mimoriadne dôležitá. Pri plnení úlohy musia účastníci prekonávať rôzne prekážky, pracovať pod časovým tlakom s kódovanými informáciami a plniť viaceré výzvy, a to všetko v online prostredí, ktoré sa momentálne stalo neodmysliteľnou súčasťou nášho pracovného života.

Simulácia má 2 kolá, medzi ktorými si účastníci urobia zlepšovací workshop s cieľom zefektívnenia vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Zážitok z hry a atmosféru umocňujú originálne vizuály a fotografie v štýle film noir.

Analýza zážitku je zameraná na:

 • Systém v komunikácii a koordinácii jednotlivých členov tímu
 • Princípy efektívnej spolupráce a komunikácie a prenosu informácií
 • Hľadanie efektívnych postupov pre dosahovanie lepších výsledkov
 • Eliminácia limitov v komunikácii, ktoré sú spôsobené komunikáciou na diaľku (v online prostredí)

V závere si účastníci spoločne stanovia kľúčové princípy a zásady komunikácie a spolupráce.

„Školenie Letecká spojka je o spolupráci v online prostredí – a veruže to bola celodenná spolupráca, žiadne „driemkanie“ pri PC 🙂 Veľmi oceňujem inovatívnu organizáciu tréningu a jej gamifikačnú formu. Celodňová interaktívna práca aj teoretické vstupy v prostredí MURAL boardu – je za mňa práve to, čo pomohlo prepojiť účastníkov, ktorí sa predtým nepoznali do spolupracujúcej partie.
Páčilo sa mi zapojenie prvku súťaživosti prácou v dvoch navzájom prepojených, ale aj samostatných skupinách a debriefingy poháňajúce k lepším výkonom po každej časti hry. Beriem si inšpirácie aj do svojej práce. Ďakujem.“

Ing. Michaela Jurašiová, metodik vzdelávania, VÚB, a.s.

„Výborný kurz zameraný na zefektívnenie práce v online prostredí, určite odporučím ďalej.“

Marek Máčovský, Network Engineer, SIA Central Europe, a.s,

"Zachráňte kráľa" - teambuilding s príbehom

„Kto otrávil kráľa? Podarí sa mu zachrániť život?
Pridajte sa k veliteľovi hradnej stráže a staňte sa účastníkmi príbehu. Čaká vás zostup do katakomb. Nájdite cestu bludiskom a zachráňte kráľa, ktorého ktosi zákerne otrávil!“

 • Teambuilding vo formáte interaktívneho príbehu, ktorého rozuzlenie je v rukách účastníkov
 • Príbeh tvorí základný rámec, storyline, a možno ho použiť na teambuildingy podporujúce tímovú spoluprácu, súdržnosť, kreativitu, ako aj na tréningy témami Leadership, neformálne autority, samoriadiacie tímy, umenie vydržať a pod.
 • Aktivity, analýza, téma a príbeh na seba nadväzujú a tvoria harmonický celok. Takto účastníkov ešte viac zapájame a obohacujeme vzdelávaciu skúsenosť o originálny prvok
 • Príbeh dodáva taambuildingu štruktúru, napätie a pointu
Escape2

„Zažila som už veľa dobrých tréningov v rôznych spoločnostiach. Tento tréning bol však jediný, ktorým nás sprevádzal príbeh od začiatku do konca. Bolo užitočné a motivujúce zapájať sa do tréningových aktivít. Páčilo sa mi to.

Júlia Gecziková, Manažér logistiky, Účastníčka tréningu ``Tímová spolupráca`` s využitím interaktívneho storyline ``Zachráňte kráľa``

Teambuilding s tematikou hry typu "Escape Room"

 • Teambuilding sa odohráva v napínavej a dobrodružnej atmosfére. Účastníci plnia úlohy, ktoré nevedia predvídať, čelia neustálym zmenám, musia fungovať ako jednotlivci, aj ako tím. Potrebujú spoločne zvládnuť problémy, aby dosiahli úspech
 • Je potrebné postupovať vpred, dať zo seba to najlepšie a využívať silné stránky všetkých, ktorí sú k dispozícii. Účastníci sa podporujú a za pochodu učia jeden od druhého
 • Príbeh je zasadený do opustenej továrne, v ktorej šialený vedec plánuje krvavú pomstu. Jedinou cestou k záchrane je zvládnutie ťažkých skúšok na základe indícií. Časový stres stupňuje napätie, tak ako i v reálnej praxi. Účastníci sa musia rozhodovať a riešiť problémy pod tlakom
 • Hru sprevádza krásna vizualizácia, akustické doplnky, zaujímavé rébusy a nevšedné pomôcky
 • Po každom zážitku a splnení čiastkovej úlohy nasleduje debriefing, diskusia a spätná väzba lektora. Cieľom je objasniť naučené princípy, zhrnúť ich a preklopiť do praxe účastníkov
 • Hra môže byť využitá na tréningy so zameraním na zmenu, kreativitu, myslenie v súvislostiach, atď.
 • Realizácia môže byť prezenčne indoor alebo online

„Online teambuilding s tematikou hry ESCAPE, ktorého sa zúčastnil náš veľký tím (42 ľudí) sme sa naozaj zabavili. Pomocou Vašich trénerov/lektorov, rôznych úloh a interaktívnych aktivít sa nám opäť potvrdilo, aký dôležitý je pre nás team spirit, vzájomná spolupráca, ochota zdolávať prekážky a navzájom si pomáhať. Vďaka teambuildingu mohli kolegovia prísť na iné myšlienky, zasmiať sa, spoznať nových kolegov a užiť trochu zábavy aj v čase súčasnej pandémie.

Online teambuilding bol výborne zorganizovaný a profesionálne vedený zo strany lektorov. Po dlhšom období izolovanej práce z domu naozaj odporúčame pre obnovenie alebo udržanie tímovej spolupráce a motivácie.“

Ing. Eva Krajčírová, FCCA, CPA, Global Operations Head of Book to report a Georgína Széllová, MBA, Human Resources Manager, OSRAM a.s.

Tímová simulácia ZAP

 • Viackolová simulácia tímovej a medzitímovej spolupráce zameraná na zlepšovanie merateľných výsledkov KPI a zlepšovanie internej/externej komunikácie
 • Tím je rozdelený na tri skupiny a má si v rámci zadaných obmedzení stanoviť najefektívnejšiu stratégiu na dosiahnutie najlepšieho výsledku
 • Simulácia má špionážnu zápletku: každý súťažiaci tím má tú istú špionážnu úlohu a hodnotí sa jej splnenie. Pri plnení úlohy prekonávajú účastníci rôzne prekážky a doplnkové úlohy
 • Po každom kole si účastníci urobia zlepšovací workshop na zlepšenie svojej stratégie
 • Po zážitku nasleduje debriefing, analýza a prepojenie s praxou

Analýza hry môže byť zameraná napríklad na:

 • Porozumenie zadania a vplyv priorít na výsledok
 • Systém v komunikácii
 • Význam prierezových tímov
 • Kreativitu a nové podnety na zlepšovanie práce
 • Stanovovanie cieľov a dosahovanie lepších výsledkov

Simulácia môže byť realizovaná v outdoor aj indoor verzii.

Rapa Nui (Veľkonočný ostrov)

Účastníci sú rozdelení do skupín. Ich úlohou je stavať sochy na Veľkonočnom ostrove (sochy sú zmenšené). Aktivita je zameraná najmä na rozvoj kreativity a inovatívnosti riešení, ale aj na vzájomnú internú komunikáciu a spoluprácu v tíme.

Analýza aktivity je zameraná na:

 • Kreativitu a inovatívny proces
 • Vzájomnú spoluprácu a komunikáciu v rámci spolupráce
 • Presadenie inovatívnych nápadov
 • Riešenie tvorivých napätí v tíme
viacero hláv z Velkonočného ostrova
hlavy z velkonočného ostrova

Hoďme si blatom

účastník teambuildingu FBE počas jednej z hier kde hádže blato na papier prilepený na plot

Zážitková aktivita, pri ktorej účastníci navrhujú ďalšie zlepšenia práve vykonanej práci. Do terča si hodia blatom a na tabuľu zapíšu svoj návrh na zlepšenie.

Technika sa využíva pri inováciách a motivácii pracovníkov na ďalšie zlepšovanie kvality a výkonnosti, na bilancovanie práve končiaceho pracovného roka či projektu a na posilnenie motivácie účastníkov pri zlepšovaní výkonov v ďalšom roku či období.

Gap Analysis

Aktivita využíva pre Gap Analýzu vizuálnu a zážitkovú formu. Účastníci rozdelení do skupín definujú na škále alebo terči súčasný stav, budúci žiadaný stav a aké aktivity a opatrenia pre dosiahnutie žiadaného stavu urobia.

Gap Analýza môže byť realizovaná na úrovni:

 • Celej firmy
 • Oddelenia alebo inej organizačnej jednotky spoločnosti
 • Jednotlivca

Nerozbitné vajíčko

Opis

Cieľom aktivity „Nerozbitné vajíčko“ je obaliť a upraviť vajíčko pomocou dostupného materiálu tak, aby vydržalo čo najviac pádov a nerozbilo sa. Skupinka, ktorej vajíčko sa rozbije ako prvé, stráca body.

Ciele

 • Posilniť vzájomnú spoluprácu a dosiahnutie spoločného cieľa
 • Posilnenie osobných vzťahov v tíme
 • Rozvoj účastníkov v pozícii, kde sa vyžaduje vedenie a zodpovednosť
 • Snaha dosiahnuť spoločný cieľ – vyhrať

Caching

Aktivita odvodená od Geocachingu skombinovaná s lúštením kódovaných správ. „Poklad“, ktorý nájdu účastníci na konci, je symbolom ocenenia práce tímu, pre ktorý je teambuilding realizovaný.

Ciele aktivity

 • Neštandardnou formou vyjadrené ocenenie práce daného tímu
 • Zlepšenie komunikácie a tímovej spolupráce
 • Motivácia k dosahovaniu stanovených cieľov

Obsah aktivity

 • Tím dostane GPS súradnice prvej správy alebo stanovišťa
 • Úlohy na jednotlivých stanovištiach súvisia s témou work-life balance a s ocenením práce
 • Úlohou tímov je prejsť celú trasu, vylúštiť všetky rébusy a získať časť hesla, pod ktorým je zakódovaný motivačný odkaz pre účastníkov

Presýpacie hodiny

Ciele aktivity

 • Zlepšenie spolupráce jednotlivcov a skupín, ktoré majú vzájomne závislé úlohy
 • Uvedomenie si dôležitosti nastavenia na spoluprácu a riziká neprimeranej súťaživosti
 • Hľadanie rovnováhy rôznych úrovní cieľov

Obsah aktivity

 • Účastníci sú rozdelení do dvoch skupín a každá skupina má za úlohu zaujať miesto na opačnej strane hracieho poľa
 • Hracie pole má úzke hrdlo, cez ktoré sa obidve skupiny snažia dostať k cieľu
 • Hra vytvára priestor na širokú škálu stratégií, od spolupráce až po úmyselné cieľavedomé blokovanie druhej skupiny
 • Analýza hry je zameraná na súvis medzi formou spolupráce a výsledkom

Ostrovy

Interaktívna hra zameraná na koordináciu v komunikácii, prekonávanie komunikačných bariér a spoluprácu v tíme.

Ciele aktivity

 • Zlepšenie riadenia a koordinácie činností
 • Zvýšenie porozumenia silných a slabých stránok členov tímu a zohľadňovanie kompetencií pri dosahovaní spoločného cieľa
 • Zlepšenie práce s prioritami a spolupráce pri dosahovaní cieľov

Obsah aktivity

 • Tím je rozdelený na tri skupiny a umiestnený na troch ostrovoch
 • Tím má splniť spoločné zadanie
 • Jednotlivým skupinám sú dané individuálne ciele a aktivity
 • Analýza aktivity je zameraná na zohľadňovanie kompetencií, silných a slabých stránok členov tímu pri dosahovaní cieľov, na správne určenie priorít a efektivitu komunikácie

Play off "Vodný volejbal"

Ciele aktivity

 • Relax a súťaž

Obsah aktivity

 • Vodný volejbal sa hrá s balónikmi naplnenými vodou
 • Štyria účastníci držia za rohy jednu plachtu a pomocou plachty prehadzujú balóniky naplnené vodou cez sieť. V každom tíme sú dve štvorice.

Koláž - náš tím

Kreatívna tvorba obrazu nášho tímu a našej misie formou koláže za pomoci poskytnutých materiálov. Účastníci sú rozdelení do skupiniek a každá vytvorí koláž, ktorá sa nalepí na predpripravený flipchart. V závere sa vyberie jeden prezentujúci za skupinu, ktorý dielo krátko predstaví ostatným.

Ciele aktivity

 • Tvorivé pomenovanie charakteristík nášho tímu, či oddelenia a našej spoločnej úlohy
 • Zážitok ocenenia, že každý pracovník je pre firmu dôležitý a má svoju úlohu pri spoločnom cieli

3D zviera

Aktivita zameraná na rozvoj schopnosti účastníkov efektívne komunikovať s partnermi, ktorí majú rôzne komunikačné štýly a role v organizácii. Tím má úspešne realizovať spoločnú úlohu za podmienok pevne zadefinovaných a rôznorodých prejavov jednotlivých účastníkov.

Ciele aktivity

 • Na podklade zážitku identifikovať možné a vhodné formy komunikácie s rôznymi komunikačnými partnermi
 • Zlepšiť sa v asertívnom spôsobe komunikácie, sledujúcom zadané ciele a priaznivú atmosféru na pracovisku
 • Naučiť sa jasne vyjadrovať informácie, pokyny, požiadavky, potreby a pocity

Ďalšie teambuildingové aktivity

 • Čínska rieka
 • Rôzne typy štafiet s plnením úloh na stanoviskách
 • Komunikačné hry (Zin obelisk, Balón, Detektívka, atď.)
 • Tímové hry (Letisko, Ostrovy, Nulový súčet, Blesková loptička, atď.)
 • Vytváranie erbu
 • Stavba lietadiel, stavba veže
 • Hranie rolí
 • Mysliace klobúky a mnohé ďalšie

Spoločnosti, pre ktoré sme realizovali teambuildingy a zážitkové aktivity

PosAm, Hella, Mondi SCP Ružomberok, Kellys Bike, Schaeffler Kysuce, HMH, AP Media, OBI, SOITRON, VÚB, Slovak Telekom, SPP, Knauf Insulation, Delloite Audit, Osram, SPS, MATADOR Group, Vacuumschmelze, Continental Matador Rubber, PSS, ČSOB a iné

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať