PDCA (Plan-Do-Check-Act), PDSA (Plan-Do-Study-Act)

PDCA a PDSA sú dva modely riadenia procesov a zlepšovania kvality, ktoré sa často používajú v rámci metód kontinuálneho zlepšovania a riadenia kvality. 

PDCA a PDSA sú dva modely riadenia procesov a zlepšovania kvality, ktoré sa často používajú v rámci metód kontinuálneho zlepšovania a riadenia kvality. 

PDCA je skratka pre Plan-Do-CheckAct (plánovať – vykonať – kontrolovať – jednať). Je to cyklický proces, ktorý slúži na dosahovanie zlepšení v procesoch a dosiahnutie cieľov. 

  • Plánovať (Plan): V tejto fáze identifikujeme ciele, plány a postupy pre ich dosiahnutie. Analyzujeme údaje a informácie, hodnotíme súčasný stav a stanovujeme ciele pre zlepšenie.
  • Vykonať (Do): V tejto fáze implementujeme navrhnuté plány a postupy. Zavádzame zmeny a realizujeme nový proces alebo vylepšenie.
  • Kontrolovať (Check): V tejto fáze zhromažďujeme údaje a informácie o vykonaných zmenách a procesoch. Analyzujeme ich a porovnávame s cieľmi a štandardmi z plánovacej fázy. Skontrolujeme, či dosiahnuté výsledky sú v súlade s očakávaniami a štandardmi.
  • Jednať (Act): Na základe výsledkov a analýzy prijímame opatrenia. Ak sú výsledky pozitívne, udržiavame nový proces. Ak sú výsledky negatívne, vykonávame korekčné opatrenia a začíname nový cyklus PDCA.

PDSA je skratka pre Plan-Do-Study-Act (plánovať – vykonať – študovať – jednať). Je to podobný cyklický proces ako PDCA, ktorý je často používaný v rámci metódy zlepšovania kvality známej ako cyklus zlepšovania. 

PDCA a PDSA sú podobné modely, ale líšia sa v názvosloví niektorých fází. Oba modely podporujú kontinuálne zlepšovanie, systematickú analýzu a riadenie procesov s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky a zvýšiť kvalitu.

Prehľad kurzov

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať