Koučing

Koučing ako forma osobného rozvoja postavená na nedirektívnom princípe je veľmi efektívnym nástrojom rozvoja kompetencií, ktorý využívajú lídri, manažéri aj špecialisti.

Referencia na koučing FBE:

Rebeka mi veľmi pomohla zorientovať sa v obrovskom chaose, ktorý u mňa nastal pri plnení pracovných povinnosti. Cítila som, že mnou prechádza nejaká vnútorná zmena, ktorá sa prejavila aj vo vzťahoch v práci a že to neviem úplne uchopiť.

Počas koučingu som si utriedila tieto myšlienky, pochopila svoje jednanie a nakoniec sa mi aj veľmi uľavilo. Som totiž typ, ktorý si vie spätne veľa veci vyčítať. Za 90min sme prediskutovali veľa situácii, ktoré ma už veľmi dlho trápili.

Posadilo ma to „naspäť do sedla“ a ja som mohla slobodne pokračovať v rozhodovaniach. Čo veľmi oceňujem na Rebekinom prístupe je to, ako vie zachytávať moje myšlienkove pochody. Cítila som sa veľmi pochopená a venovala sa všetkému, čo som prinášala „na stôl“. Dostala som niekoľko odporúčaní, na ktoré sa teraz snažím nadviazať ďalej. Ďakujem 😊

Eva Zlámalová, vedúca tímu IT podpory, Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON

Integratívny koučing, ktorý používame v FBE, spája individualitu jednotlivca a orientáciu na riešenie, čím sa zvyšuje reálnosť naplnenia cieľov v praxi. Kouči FBE dlhoročne úspešne pomáhajú lídrom, manažérom a pracovníkom, posúvať sa v želaných kompetenciách a napĺňať svoje manažérske aj osobnostné ciele.

Naši kouči majú dlhoročné skúsenosti a absolvovali relevantné vzdelávanie v oblasti koučingu (sú buď členmi a certifikovanými koučmi v rámci ICF alebo SAKO, alebo majú iné vzdelávanie v oblasti koučingu).

Témy, ktoré zvykneme riešiť koučingom

 • Rozvoj líderských a manažérskych zručností a kompetencií.
 • Osobnostný rozvoj.
 • Dosahovanie vlastných a firemných cieľov a zvýšenie vlastnej výkonnosti.
 • Konkrétne aspekty manažérskeho štýlu, vedenia tímu a podriadených.
 • Efektivita vzťahu s kolegami.
 • Profesionálny rast a príprava na riadiacu rolu, adaptácia na novú riadiacu pozíciu.
 • Riešenie špecifických manažérskych či pracovných situácií atď.

Koučingový prístup FBE

 • Vychádzame zo systemického a eklektického prístupu s možnosťou jeho doladenia a úpravy tak, aby bol najvhodnejší pre napĺňanie špecifických potrieb a cieľov klienta.
 • Systemický koučing je nedirektívny prístup dôsledne pracujúci s neinštruktívnymi reflexiami kouča na sebaorganizácii klienta.
 • Eklektický prístup spája výhody viacerých prístupov a vyberá z nich to, čo je pre koučovaného najprínosnejšie.
 • Kouč v maximálnej možnej miere využíva zdroje a potenciál koučovaného smerom k určeným cieľom, rešpektujúc potreby koučovaného a zohľadňujúc pritom aj dôrazy zadávateľa.
 • Koučingový prístup môže byť (ak je to vhodné) doplnený o konzultačnú polohu rozvojovej spolupráce.

Individuálny koučing

Dôraz sa kladie na to, aby si koučovaný hľadal svoje vlastné riešenia, ktoré vychádzajú z jeho originálnych zdrojov (rozdiel od expertného poradenstva). Kouč sprevádza koučovaného v hľadaní jeho vlastných postupov, a je mu partnerom pri voľbe čo najefektívnejších postupov k cieľu. Ide o konštruktívny rozhovor zameraný na osobnostný rozvoj a zlepšenie kompetencií a vlastnej výkonnosti koučovaného, prevzatia vlastných zodpovedností na aktivizovanie vlastných zdrojov a proaktívnu voľbu ďalšieho postupu zvoleným smerom.

Proces prebieha podľa potrieb koučovaného a vedie k trvalému a efektívnemu zvyšovaniu a rozvoju kompetencií za kontinuálnej podpory kouča pri stanovovaní a dosahovaní vlastných profesionálnych aj osobných cieľov. Kouč necháva na koučovanom zodpovednosť za stanovovanie cieľov, hľadanie ciest k nim, ako aj za dosahovanie konečných výsledkov. Hlavné nástroje kouča sú konštruktívne otázky, tvorivé reflexie a práca so zadaním tretích strán (inšpiratívna výzva prekonávať zdanlivé hranice svojich možností).

Hlavné výhody individuálneho koučingu

 • Umožňuje osobný prístup zameraný na individuálne potreby koučovaného.
 • Zabezpečuje proces zmeny aj na úrovni postojov a presvedčení.
 • Poskytuje koučovanému partnera, ktorý ho podporuje pri hľadaní jeho vlastných zdrojov.
 • Umožňuje rozvoj aj v oblastiach či témach, ktoré je možné otvoriť a riešiť iba individuálne.

Dĺžka koučingového cyklu

 • Koučingový cyklus štandardne obsahuje 6 až 8 koučingových stretnutí s následným zhodnotením dosiahnutého pokroku.
 • Dĺžka jedného koučingového stretnutia býva spravidla 90 minút.
 • Odporučená frekvencia stretnutí je raz za 3-4 týždne.
 • Po ukončení cyklu koučing môže pokračovať s novým zadaním a aktualizovanými cieľmi.

Skupinový koučing

Ďalšiu formou koučingu, ktorú ponúkame, je skupinový koučing. Používa sa vtedy, keď má viacero účastníkov podobné alebo spoločné témy rozvoja a zadania. Aj keď ide o skupinovú formu, každý z účastníkov sa primárne usiluje o sformulovanie a naplnenie svojho vlastného individuálneho cieľa a na dosiahnutie vlastného pokroku – samozrejme smerujúceho k spoločnému zadaniu. Veľkosť skupiny pre tento typ koučingu sa pohybuje od 2 do maximálne 6 až 8 osôb. Pri väčšom počte by už nebolo dosť času na špecifické smerovanie každého z účastníkov k jeho vlastným cieľom.

Hlavným princípom skupinového koučingu je, že kouč striedavo vedie dialóg vždy len s jedným účastníkom a ostatní bez vyzvania do dialógu nevstupujú, naopak len počúvajú. Rola každého z účastníkov vo chvíli, keď jeden z nich hľadá svoje riešenie, je pracovať na svojich vlastných pokrokoch a nechať sa popritom inšpirovať tým, kto má práve slovo. Vo veľkej miere si tak z vypočutého môžu veľa prevziať pre svoju vlastnú tému.

Hlavné výhody skupinového koučingu

 • Dochádza k úspore času, je to efektívnejšie, než keby mal mať kouč sériu individuálnych sedení s každým členom zvlášť.
 • Každý účastník dostáva individuálny priestor.
 • Medzi účastníkmi vznikajú až prekvapivo silné synergické efekty.
 • Skupina sa vzájomne obohacuje.

Dĺžka koučingového cyklu

 • Pri 2 alebo 3 účastníkoch sa dĺžka stretnutia pohybuje minimálne od 3 hodín.
 • Pri 6 až 8 člennej skupine môže skupinový koučing trvať až po 2 dni.

Tieňovanie

Ako zistiť individuálne oblasti rozvoja pracovníkov? Čo ak mám v tíme ľudí, z ktorých každý potrebuje niečo iné?

Efektívnou cestou je pozorovanie výkonu pri práci. Tieňovanie (shadowing) je pozorovanie pracovníka či pracovníkov pri výkone ich práce v reálnom prostredí, zameriava sa na konkrétnu oblasť podľa potrieb zadávateľa a jej súčasťou je rozvojová spätná väzba. Tá prebieha nedirektívnym, koučingovým spôsobom.

„Tieňovanie: vidieť výkon na mieste“

Niekedy majú účastníci veľa otázok na svoje vlastné situácie a nie vždy je príležitosť každú z nich podrobne prebrať a prediskutovať na tréningu. Riešením je tieňovanie, kedy sa kouč venuje vopred stanovený čas konkrétnym jednotlivcom. Tí môžu benefitovať z individuálnej pozornosti a získať maximum pre svoju prax.

Kouč poskytuje pracovníkovi okrem spätnej väzby aj odporúčania, čo má robiť, aby sa jeho výkon alebo zručnosť zlepšili. Rovnako môže účastníkovi predstaviť vhodnú techniku alebo princíp a priamo si ich vyskúšať na modelovej situácii. V závere tieňovania si pracovník za pomoci kouča stanoví svoje individuálne rozvojové SMART ciele, na ktorých bude pracovať.

„So spoločnosťou FBE už dlhoročne spolupracujeme na rozvoji našich nákupcov. Programy sú vždy prispôsobené našim špecifickým potrebám a prinášajú jasné výsledky v praxi. Súčasťou rozvoja boli aj prípravy na konkrétne dôležité rokovania s dodávateľmi a následne tieňovanie priamo na reálnom rokovaní, vďaka čomu sa dosiahli stanovené ciele rokovania. Oceňujem vysokú profesionalitu lektorov a schopnosť zamerať sa na výsledok, ktoré našich zamestnancov posúvajú stále ďalej. Spoločnosť FBE jednoznačne odporúčam.“

Ing. Marianna Štrbíková, HR Generalist, BILLA s.r.o

Môžeme tieňovať jedného pracovníka celý deň či pol deň, alebo postupne tieňovať viacerých pracovníkov v rámci jedného dňa (odporúčame max. štyroch). Všetko závisí od potrieb zadávateľa.

Témy, ktoré môžeme riešiť pomocou tieňovania

 • Obchodné zručnosti
 • Manažérske zručnosti
 • Prozákaznícka orientácia (osobný, telefonický či mailový kontakt so zákazníkmi)
 • Komunikačné zručnosti
 • Zlepšovanie pracovných výkonov
 • Riešenie špecifických oblastí na základe požiadavky zadávateľa

Priebeh tieňovania

Telefonát pred stretnutím alebo úvodný rozhovor

 • Porozprávame sa spolu o cieľoch a postupe pri tieňovaní

Samotné tieňovanie

 • Definujeme priebeh, pravidlá a ciele tieňovania s koučingovou spätnou väzbou
 • Diskutujeme o plnení rozvojových cieľov
 • Porozprávame sa o príprave (napr. pred obchodným rokovaním, telefonickým rozhovorom, poradou a pod.)
 • Pozorujeme pracovníka pri reálnej práci a následne poskytujeme spätnú väzbu (obohatenú o odporúčania kouča)
 • Na konci tieňovania zhodnotíme pozorované aktivity a stanovíme si osobné rozvojové ciele
Ak v rámci jedného dňa tieňujeme viacerých účastníkov, celý proces opakujeme.

Výstup

 • Spracujeme pre vás správu z tieňovania
 • Získate reflexiu na reálny výkon účastníka
 • Spoločná analýza a individuálne odporúčania pre zlepšenia v praxi účastníka

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať