Vybrané softvérové riešenia

SPC pre Excel®, Six Sigma pre Excel®, Zlepšovanie procesov pre Excel®

Softvér umožňuje grafické na numerické vyhodnotenie údajov v štandardizovanej forme, ktorá sa používa na analýzy dát v procesoch výroby a služieb najpoužívanejšími systémami riadenia procesov ako sú VDA, ISO TS 16949.

Využíva štandardné prostredia MS Excel® čo uľahčuje proces zaškolenia na jeho použitie pre obsluhu. Jednoduchá obsluha formou sprievodcu okien zabezpečí plynulosť bez dodatočného blúdenia v nastavovacích menu. Jeho výstupy sú voľne editovateľné a ľahko začleniteľné do reportovacích formulárov využívajúcich prostredie MS Windows®.

Výber možností výstupov analýz je v jazyku:

SPC pre Excel®

Je „user friendly“ softvér, ktorý poskytuje užívateľovi podporu pri analýze a spracovaní dát, formou menu a formulárov používaných pri spracovávaní dát v organizáciách riadených systémami manažérstva kvality (VDA, ISO TS16949, ISO 14000, a podobne).

Nástroje analýzy:

  • SPC diagramy: Xp-R, Xp-s, Xindivid, np, p, c, u
  • Pareto diagram, Histogram, Korelácia
  • MSA – Analýza systému merania
  • Spôsobilosť procesov
  • Štatistické testy hypotéz – t-test, F-test, korelačná matica
  • Autokorelácia
  • Lineárna regresia
  • a iné

Six Sigma pre Excel®
Zlepšovanie procesov pre Excel®

Softvér pre podporu metodík zlepšovania.

Obsahuje „SPC pre Excel®“ a navyše ďalšie funkcie a formuláre pre riadenie projektov, ktoré uľahčujú užívateľovi štandardizované použitie nástrojov Six Sigma v jednotlivých fázach „DMAIC“ („roadmap“) a dokumentáciu projektov.

Takisto ponúka základné kombinatorické tabuľky pre DOE experimenty spolu so štatistickým vyhodnotením.

Cenník softvéru

Pre účastníkov kurzu SPC, MSA alebo Six Sigma GB, BB je možné uplatniť zľavu 20% (objednávka pred kurzom alebo do 1 mesiaca po absolvovaní kurzu). Okrem toho si doterajší užívatelia SPC pre Excel® môžu uplatniť špeciálnu zľavu pri zakúpení softvéru Six Sigma pre Excel®.

Ďalšie voliteľné služby

Úpravy softvéru podľa požiadaviek

Softvér je možné upraviť podľa Vašich aktuálnych potrieb. Jedná sa napríklad o prispôsobenie ovládania, či formulárov, automatizovaný prenos dát z meracích systémov, resp. pridanie novej služby alebo diagramu, atď.

Zaškolenie a poradenstvo

K softvéru je možné doobjednať jeho zaškolenie formou praktických príkladov, najlepšie v organizácii odberateľa.

Referencie

Volkswagen, Mondi SCP, Miba, Slovalco, EDSCHA Slovakia, Eurocontrol, Johnson Controls, MAGNA Slovteca, Plastiflex, Sensus Metering Systems, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice

Softvér Value Stream Manager 2.0

Softvér pre vytváranie a riadenie máp hodnotových tokov a podporu implementácie Lean Managementu, mapovania a riadenia hodnotových tokov.

Value Stream Manager 2.0 slúži na vytváranie máp hodnotových tokov, riadenie a monitoring procesu, ale aj na prideľovanie zodpovedností za aktualizáciu dát v jednotlivých úsekoch procesu. Využíva ho z pravidla Lean manažér, vedúci výroby alebo iný pracovník zodpovedný za hodnotové toky v spoločnosti.

Program je možné spustiť cez internetový browser na platforme Windows a OS X bez nutnosti inštalácie produktu. Plná podpora je zabezpečovaná pre prehliadače Google Chrome a Microsoft Edge. Vďaka podpore pre tablety a smartfóny je aktualizácia dát veľmi jednoduchá. Mapu hodnotových tokov si viete otvoriť priamo na linke a ihneď aktualizovať potrebné údaje.

Výhody softvéru Value Stream Manager 2.0

Systematické odhaľovanie problémov v hodnotových tokoch. Možnosť zamerať sa na tie zlepšenia, ktoré majú zásadný dopad na celý hodnotový tok. Value Stream Manager umožňuje nasimulovať dopad jednotlivých riešení z pohľadu celkového hodnotového toku.

Rýchlejšie a pohodlnejšie vytváranie máp hodnotových tokov oproti Excelu alebo manuálnemu zapisovaniu na „brown paper“.
Intuitívne prostredie, ktoré vedie k zaznamenávaniu všetkých podstatných dát v procese.

Jednoduchosť – ak čokoľvek zmeníme v hodnotovom toku, Value Stream Manager okamžite prepočíta a zobrazí nové výsledky. Týmto tiež umožňuje simulovať zmeny s okamžitým prepočtom dopadu na parametre hodnotového toku.

Aktuálnosť a synchrónny zber údajov z prevádzky vďaka prepojeniu mobilných zariadení. Program ponúka aj napojenie na senzory priamo na zariadeniach, čo umožňuje automatický zber a aktualizáciu údajov o vašom procese. Value Stream Manager odstraňuje základný problém mapovania hodnotového toku v exceli alebo v papierovej forme, a to neaktuálne dáta (respektíve náročnú aktualizáciu).

Možnosť sledovať v jednej mape viac produktových rodín, ako aj viac odlišných úsekov hodnotového toku (napr. úseky s rôznym pracovným časom).

Zapojenie pracovníkov a zvýšenie povedomia o hodnotovom toku – vďaka priradeným zodpovednostiam za určité úseky hodnotového toku.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na mieru podľa Vašich požiadaviek. Viac informácií na fbe@fbe.sk.

Minitab®

Ako dlhoročný partner spoločnosti Minitab®, ponúkame tréningy ktoré Vám pomôžu zorientovať sa vo využití tohto populárneho štatistického nástroja (napríklad vysvetlenie najpoužívanejších funkcionalít na tréningu Úvod do Minitab®). Zároveň ponúkame možnosť oboznámiť sa s týmto nástrojom pri aplikácii štatistických metód a analýze dát. Podľa požiadavky klienta môžu tréningové programy ako Six Sigma Green Belt, Black Belt alebo cyklus SPC (štatistických metód riadenia) prebiehať s aplikáciou v programe Minitab®.

Viac informácií o tréningoch Minitab®, alebo samotnom softvéri, získate na fbe@fbe.sk.

Rozprávajme sa o riešeniach pre Vás

Kontaktovať