Zlepšovanie kvality a spokojnosť zákazníka

Zlepšovanie kvality je systematický proces s cieľom naplnenia zákazníckych očakávaní. I keď sa teoretické interpretácie rôznia, v jednoduchosti môžeme za hlavný cieľ systémov manažérstva kvality a projektov zlepšovania kvality označiť práve spokojnosť zákazníka. Skutočná výška nákladov spojených s nekvalitou ostáva často skrytá.

K identifikácii a odstraňovaniu týchto nedostatkov, ako aj dosahovaniu plného potenciálu firmy sú v rámci projektov zlepšovania kvality využívané nástroje ako:

 • Quality Function Deployment (QFD)
 • 8D
 • Štatistické riadenie procesov (SPC)
 • Analýza meracích systémov (MSA)
 • Dizajn experimentov (DOE)
 • Neustále zlepšovanie (Kaizen, PDCA)
 • Six Sigma (DMAIC)
 • Design For Six Sigma (DMADV)

Ak kvalite nevenujeme dostatočnú pozornosť a nechováme sa preventívne, zdanlivo malé chyby vedú neskôr k závažným následkom, od vysokých nákladov na nekvalitu, až po ohrozenie existencie firmy. Účinným nástrojom, ktorý nám pomáha správať sa preventívne a nie reaktívne, je metodika Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Predmetom FMEA je analýza chýb, ich dôsledkov a príčin s cieľom navrhnúť nápravné opatrenia, ktoré eliminujú existujúce alebo potenciálne chyby. Každá nepodchytená chyba sa neskôr môže spájať s vysokými nákladmi.

FMEA môže byť aplikovaná nielen na výrobné procesy a výrobky, ale aj služby, finančné, sociálne a iné procesy. Výsledkom FMEA je prijatie účinných nápravných opatrení, ktoré znížia riziko, ktoré so sebou vznik chyby prináša. Určené rizikové číslo dáva do vzájomnej väzby význam chyby, pravdepodobnosť vzniku chyby, pravdepodobnosť odhalenia chyby. To umožňuje porovnanie jednotlivých chýb a sústredenie sa na príčiny, ktoré spôsobujú vznik chyby. Začiatkom júna 2019 bol vydaný nový štandard – príručka harmonizovanej FMEA, ktorá obsahuje najlepšie praktiky z príručiek AIAG a VDA.

Formálne je FMEA a príbuzné metódy rozdelená do kategórií:

 • Dizajnová FMEA alebo Konštrukčná FMEA
 • Procesná FMEA
 • Reverzná FMEA
 • DRBFM (Design Review Based on Failure Mode)

Mimo formálnych delení podľa IATF, robíme aj:

 • Projektová FMEA
 • FMEA pre administratívne procesy
 • FMEA pre spojitú výrobu

Príklady projektov zameraných na zlepšovanie kvality

Zlepšenie internej kvality u dodávateľa

Zákazník: Dodávateľ komponentov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Interná nekvalita dielov v dôsledku zlej rovinnosti povrchu (vysoký podiel odpadu a prepracovania)
Využité metódy a nástroje: Postup zlepšovania – DMAIC; Analýza meracích systémov (MSA); Box-plot; Topológia dielu; Testovanie hypotéz; Regulačné diagramy

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie šrotovitosti v dôsledku zlej rovinnosti o 79,8 %

Zníženie šrotovitosti a zrýchlenie výrobných časov u dodávateľa dielov pre automobilový priemysel

Zákazník: Dodávateľ dielov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Nárast percenta šrotácie dielov v dôsledku hádzavosti a rovnania
Využité metódy a nástroje: Postup zlepšovania – DMAIC; Multivariačná analýza; Box-plot analýza; Histogram; Analýza príčin a dôsledkov; Analýza rozloženia roštov; SCAMPER

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie šrotovitosti na 24,1 % z pôvodného stavu pred projektom, zrýchlenie výrobných časov pre tepelné spracovanie o 30,9 %

Zníženie šrotovitosti u výrobcu kompresorov

Zákazník: Výrobca kompresorov
Problém/Príležitosť: Vysoká šrotovitosť rotorov spôsobená nevyhovujúcou kruhovitosťou
Využité metódy a nástroje: Postup zlepšovania DMAIC; Analýza meracích systémov (MSA); Statický model procesu; Popis a analýza procesu (Flowchart); 5 x prečo; Ishikawa diagram; Pareto diagram; Best of the Best & Worst of the Worst (BoB a WoW); FMEA analýza

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie šrotovitosti o 83,7 %

Príklady projektu FMEA

Projektové využitie metodiky FMEA:

Metodika FMEA a jej časť PFMEA je preventívna metóda predchádzania problémov v sériovej výrobe, podľa príslovia „Dvakrát meraj a raz strihaj“.

Automobilový priemysel, má bohaté skúsenosti s opakovanými nábehmi nových vozidiel, respektíve ich Faceliftom. Tieto si častokrát vyžadujú veľké zmeny a zásahy do existujúcich procesov. V komplexných procesoch však aj malá zmena môže spôsobiť, že linky, ktoré zdieľajú aj iné produkty, môžu utrpieť veľké škody.

Vďaka kvalifikovanému moderovaniu sa na workshopoch FMEA realizovaných u našich zákazníkov v rámci projektov nábehu nových modelov a faceliftov podarilo:

 • minimalizovať výskyt neergonomických polôh operátorov počas montáže
 • vyhnúť hroziacim kolíziám s novo nasadenými manipulátormi
 • predísť zámenám, respektívne poškodeniam dielov
 • zabrániť vzniku finančných a reputačných škôd

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať