Projektový manažment V – multiprojektové riadenie a Project Management Office

Kurz Projektový manažment V je zameraný na praktické skúsenosti s multiprojektovým riadením a Project Management Office v projektovom riadení.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Aplikovať princípy portfóliového riadenia a nadobudnúť skúsenosť s dynamikou viacnásobných projektových väzieb, ako je zdieľanie zdrojov naprieč organizáciou.
 • Efektívne preniesť požiadavky a kontextové očakávania stakeholderov do portfólia vrátane využitia AI funkcií (Artificial Intelligence).
 • Definovať postavenie, úlohy a kompetencie Project Management Office (PMO).

Školenie je určené správcom podnikového portfólia, pracovníkom útvaru PMO, projektovým manažérom ako aj líniovým vedúcim, ktorí poskytujú svoje zdroje na projektovú činnosť.

 

Project Management Office

 • Postavenie, zloženie a typové funkcie Project Management Office (PMO) na príslušných úrovniach (napr. globálne, regionálne, lokálne).
 • Prenesenie zákazníckych požiadaviek do skladby portfólia a zvládnutie neurčitosti zadania v čase.
 • Určovanie rozsahu projektu pri zohľadnení priorít programu a portfólia.
 • Optimalizácia zdieľania informácií medzi PMO a líniovými útvarmi.

Nastavenie výkonnosti portfólia, programu a projektu

 • Životný cyklus spúšťania projektu (predprojektová fáza).
 • Cost-benefit analýza a rozhodovanie o priorite projektovej idey pred zaradením do portfólia.
 • Vlastníctvo projektu, programu a portfólia. Nastavenie a monitorovanie škálovateľných KPIs.
 • Ex-post kalkulácia prínosov a správcovstvo výsledkov projektov v rámci portfólia.

Manažment portfólia, programu a projektu

 • Úrovne rozhodovania a eskalačný mechanizmus projektu, programu a portfólia.
 • Softvérová podpora pre manažment ľudských zdrojov, vrátane medziprojektových závislostí a rezervácie zdroja.
 • Centralizovaný manažment rizík na úrovni portfólia.
 • Využitie lessons learned na úrovni portfólia (vnútropodniková wiki) na báze umelej inteligencie, napr. Q&A setup pre inteligentné vyhľadávanie.
 • Ukážka ďalších AI funkcií – Key Influencers, Smart Narrative, Decomposition Tree.

 

Aplikácia poznatkov je zabezpečená ukážkami a cvičeniami z Power BI, Power Automate, Project Web App (PWA) a MS Project Plan 1 / 3 / 5. V prípade, ak klienti používajú na správu portfólia a multiprojektové riadenie iný nástroj (napr. Jira Align, IBM Jazz EWM, Veeva, Enovia, a pod.), je možné realizovať cvičenia samostatne podľa zadania lektora. Školenie adresuje najčastejšie výzvy škálovania projektového riadenia v stredných a veľkých firmách.

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať