Koučing operátorov CC

Kurz Koučing operátorov CC je zameraný na zdokonalenie sa alebo naučenie sa viesť koučingové rozhovory.

Kurz „Koučing operátorov CC“ je určený pre interných koučov, supervízorov a vedúcich pracovníkov Call Centier, ktorí chcú pomocou koučingu dosiahnuť vyššiu kvalitu poskytova-ných služieb. Pomocou dobre realizovaného koučingu je možné dosiahnuť lepšie obchodné výsledky CC zameraných na predaj po telefóne.

 • Zdokonaliť alebo naučiť interných koučov, supervízorov a vedúcich CC viesť koučingové rozhovory.
 • Vylepšiť alebo získať zručnosť, dávať efektívnu spätnú väzbu.
 • Zdokonaliť sa v motivačnom vyznení záverov koučingových rozhovorov.
 • Precvičiť základné typy telefonických rozhovorov v rámci modelových situácií.
 • Naučiť sa efektívne pripravovať a plánovať koučingové aktivity.

Miesto koučingu v systéme riadenia

 • rozvoj spolupracovníkov, zapracovanie, tréningy, koučing, kontrola výkonov, riešenie  napätia, keď supervízor má kontrolné aj rozvojové (koučingové) roly, spolupráca interný kouč – manažér.

Koncept koučingu 

 • koučing ako nástroj rozvoja a motivácie spolupracovníkov, koučing zameraný na získanie zručnosti, koučing zameraný na zvládnutie roly operátora CC.

Príprava koučingu

 • ciele koučingu, stratégia ako ich koučingom dosiahnuť, koučingový hárok.

Vedenie koučingového rozhovoru

 • štruktúra koučingového rozhovoru, spýtať sa  na názor koučovaného na svoj výkon, okomentovať jeho postrehy, informovať o výkone, „vypichnúť dôležité“ – silné stránky, poskytnutie efektívnej spätnej väzby, vybrať 3 konkrétne úlohy a stanoviť ciele individuálnej práce, pozitívne zakončenie koučingového rozhovoru, poďakovať za spoluprácu.

Pravidlá koučingového rozhovoru 

 • hodnotiť výkon, byť stručný, vyjadrovať sa vecne a presne, dbať na motiváciu.

Správa z koučingu 

 • práca s informáciami získanými pri koučingu, rovnováha bezpečného prostredia pre koučing a ťahu na rozvojové ciele.

Poskytovanie spätnej väzby

 • pochvala, pokarhanie, pozitívne usmerňovanie a technika koučingových otázok.

Podporné komunikačné techniky

 • prekonávanie námietok niektorých koučovaných.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať