CP, CPK – Štatistické ukazovatele

CP, alebo Critical Process Capability, meria schopnosť procesu produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií, pričom sa neberie do úvahy prípadná odchýlka od strednej hodnoty. 

CP a CPK: Kľúčové ukazovatele v štatistickom riadení procesov

V oblasti štatistického riadenia procesov (SPC) zohrávajú CP a CPK kľúčovú úlohu pri meraní a hodnotení stability a kapacity procesov. Pochopenie a interpretácia týchto indexov umožňuje firmám identifikovať a riešiť problémy v procesoch, čím sa zlepšuje kvalita produktov a služieb, znižujú náklady a zvyšuje sa spokojnosť zákazníkov.

Čo je CP?

CP (Control Process) je index, ktorý vyjadruje mieru kontroly nad procesom. Vypočítava sa ako pomer priemernej hodnoty procesu k šírke medze riadenia. Ideálna hodnota CP sa pohybuje medzi 1 a 2, čo indikuje stabilný proces s výsledkami v rámci požadovaných limitov.

Hodnoty CP a ich interpretácia

 • CP < 1: Proces nie je pod kontrolou, výsledky sú variabilné a vyžadujú si nápravu.
 • 1 ≤ CP ≤ 2: Proces je pod kontrolou, ale blíži sa k medze riadenia. Odporúča sa prehodnotiť proces a optimalizovať jeho parametre.
 • CP > 2: Proces je pod dobrou kontrolou s stabilnými výsledkami.

Čo je CPK?

CPK (Control Process Capability) posudzuje kapacitu procesu spĺňať požiadavky zákazníka. Vypočítava sa ako pomer šírky medze riadenia k tolerancii špecifikovanej zákazníkom. CPK > 1,33 indikuje, že proces je schopný s vysokou mierou istoty spĺňať požiadavky.

Hodnoty CPK a ich interpretácia

 • CPK < 1: Proces nie je schopný spĺňať požiadavky zákazníka a je nutná jeho úprava.
 • 1 ≤ CPK ≤ 1,33: Proces je schopný spĺňať požiadavky, ale s nízkou mierou istoty. Odporúča sa zlepšenie stability a kapacity procesu.
 • CPK > 1,33: Proces je vysoko schopný spĺňať požiadavky zákazníka s veľkou mierou istoty.
Na obrázku je muž, ktorý drží papier, na ktorom sú znázornené koláčové grafy. Tento obrázok má znázorňovať štatistické ukazovatele

Zlepšovanie CP a CPK

Implementácia rôznych nástrojov a techník SPC umožňuje efektívne zlepšovať CP a CPK. Medzi najbežnejšie patria:

CP a CPK sú cenné ukazovatele v SPC, ktoré pomáhajú firmám:

 • Zlepšiť stabilitu a kapacitu procesov
 • Znížiť variabilitu a chybovosť
 • Zvýšiť kvalitu produktov a služieb
 • Znížiť náklady
 • Zlepšiť spokojnosť zákazníkov

Implementáciou CP a CPK v kombinácii s vhodnými nástrojmi SPC sa firmy posúvajú k efektívnejšiemu fungovaniu a trvalému zlepšovaniu. V kontexte Six Sigma Black Belt certifikácie, je dôležité mať dobré pochopenie týchto štatistických ukazovateľov a vedieť ich správne interpretovať a použiť pri zlepšovaní procesov a zvyšovaní kvality výstupov. 

Kurzy obsahujúce metódu

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať