CM, CMK

CM a CMK sú štatistické ukazovatele, ktoré sa týkajú schopnosti stroja alebo zariadenia produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií a s minimálnou variáciou. 

Schopnosť stroja a index schopnosti stroja: CM a CMK

V oblasti kontroly kvality a riadenia procesov zohrávajú dôležitú úlohu dva ukazovatele: CM (Critical Machine Capability) a CMK (Critical Machine Capability Index). Tieto metriky sa používajú na hodnotenie schopnosti stroja alebo zariadenia produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií a s minimálnou variabilitou.

CM (Critical Machine Capability)

CM vyjadruje schopnosť stroja produkovať výstupy v rámci zadaných tolerancií bez ohľadu na odchýlky od priemernej hodnoty. Vypočítava sa ako pomer rozdielu medzi hornou a dolnou toleranciou k šírke medze riadenia. Hodnota CM by mala ideálne presiahnuť 1,33, čo indikuje, že stroj je schopný spĺňať požiadavky s vysokou mierou istoty.

CMK (Critical Machine Capability Index)

CMK dopĺňa CM o zohľadnenie odchýlky od priemernej hodnoty. Hodnotí celkovú kapacitu stroja spĺňať požiadavky s ohľadom na variabilitu procesu. Vypočítava sa ako pomer šírky medze riadenia k tolerancii špecifikovanej zákazníkom. Ideálna hodnota CMK je nad 1,33, čím sa potvrdzuje vysoká schopnosť stroja spĺňať požiadavky s minimálnou variabilitou.

Interpretácia hodnôt CM a CMK

 • CM:
  • CM < 1: Stroj nie je schopný spĺňať požiadavky a je nutná jeho úprava.
  • 1 ≤ CM ≤ 1,33: Stroj spĺňa požiadavky, ale s nízkou mierou istoty. Odporúča sa zlepšiť stabilitu procesu.
  • CM > 1,33: Stroj je schopný spĺňať požiadavky s vysokou mierou istoty.
 • CMK:
  • CMK < 1: Stroj nie je schopný spĺňať požiadavky a je nutná jeho úprava.
  • 1 ≤ CMK ≤ 1,33: Stroj spĺňa požiadavky, ale s nízkou mierou istoty a variabilitou procesu. Odporúča sa zlepšiť stabilitu procesu.
  • CMK > 1,33: Stroj je vysoko schopný spĺňať požiadavky s minimálnou variabilitou.

Schopnosť stroja a index schopnosti stroja: CM a CMK

V praxi sa stretávame s rôznymi strojmi a zariadeniami, ktoré produkujú výstupy, ako napríklad súčiastky, produkty, služby a informácie. Dôležitým aspektom je, aby tieto výstupy spĺňali zadané požiadavky na kvalitu a boli v súlade so špecifikovanými toleranciami.

CM (Critical Machine Capability) a CMK (Critical Machine Capability Index) sú dva ukazovatele, ktoré sa používajú na hodnotenie schopnosti stroja dosahovať požadované výsledky. Implementáciou metód na zlepšenie CM a CMK sa firmy posúvajú k efektívnejšiemu fungovaniu a trvalému zlepšovaniu.

Dôležitosť CM a CMK

Schopnosť stroja a index schopnosti stroja sú dôležité ukazovatele, ktoré by mali firmy zohľadňovať pri:

 • Nákupe nových strojov a zariadení
 • Nastavovaní a optimalizácii procesov
 • Kontrole kvality produktov a služieb
 • Zlepšovaní efektivity a produktivity
 • Znižovaní
Na obrázku sa nachádza pracovník, ktorý ide spustiť stroj.

Praktické využitie CM a CMK v reálnom svete

CM a CMK nie sú len teoretické ukazovatele, ale majú významné praktické využitie v rôznych odvetviach:

1. Výroba:

 • Kontrola kvality súčiastok: CM a CMK sa používajú na hodnotenie schopnosti výrobných liniek a strojov produkovať súčiastky, ktoré spĺňajú požadované tolerancie. To pomáha predchádzať zmetkovosti a prepracovaniu, čím sa šetrí čas, materiál a finančné prostriedky.
 • Nastavenie parametrov strojov: Na základe analýzy CM a CMK sa môžu optimalizovať parametre strojov, ako sú rýchlosť, teplota alebo tlak. Týmto sa dosiahne stabilnejšia prevádzka a minimalizuje sa riziko výroby chybných produktov.
 • Monitorovanie dodávateľov: Pri nákupe od dodávateľov sa CM a CMK môžu použiť na overenie schopnosti ich strojov vyrábať súčiastky spĺňajúce špecifikácie. To vedie k lepšej kontrole kvality dodávaných komponentov.

2. Potravinársky priemysel:

 • Kontrola konzistencie a hmotnosti produktov: CM a CMK pomáhajú udržiavať konzistentnú kvalitu potravín, ako je napríklad gramáž jogurtov alebo hrúbka plátkov syra. To zaisťuje dodržiavanie predpisov a spokojnosť zákazníkov.
 • Minimalizácia odpadového materiálu: Ak je CM a CMK strojov na plnenie nízky, dochádza k vyššej variabilite plnenia, čo vedie k plytvaniu potravinami. Zlepšenie CM a CMK minimalizuje plytvanie a šetrí náklady.

3. Zdravotníctvo:

 • Kontrola dávkovania liekov: CM a CMK sa môžu uplatniť pri analýze strojov na dávkovanie liekov, čím sa zaručí presné a bezpečné podávanie liečiv pacientom.
 • Údržba zdravotníckych pomôcok: Hodnoty CM a CMK pomáhajú pri plánovaní údržby zdravotníckych pomôcok. Ak sa zistí pokles CM alebo CMK, môže to indikovať potrebu kalibrácie alebo opravy zariadenia.

4. Logistika a doprava:

 • Presnosť váženia zásielok: V logistických centrách sa CM a CMK môžu použiť na kontrolu prevádzkyschopnosti vážiacej techniky, čím sa zabezpečuje správne účtovanie prepravných nákladov a zabraňuje sa sporom s klientmi.
 • Údržba dopravných prostriedkov: Analýza CM a CMK údajov z palubných počítačov vozidiel môže pomôcť identifikovať potrebu údržby a prechádzať poruchám počas prevádzky.

Celkovo, CM a CMK sú univerzálne ukazovatele využiteľné v rôznych odvetviach. Ich implementáciou firmy získavajú cenný nástroj

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať