CM, CMK

CM a CMK sú štatistické ukazovatele, ktoré sa týkajú schopnosti stroja alebo zariadenia produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií a s minimálnou variáciou. 

CM a CMK sú štatistické ukazovatele, ktoré sa týkajú schopnosti stroja alebo zariadenia produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií a s minimálnou variáciou. 

Niekedy je zložité v procese rozlíšiť zdroj variability (dodávateľ, prostredie, stroj a človek) a jednou z metód, ktoré sa používajú ako rozlíšiť jednotlivé zdroje variability je práve metóda CM a CMK.

Inými slovami, je to metóda ako nájsť „hlavného vinníka“ pri nízkej spôsobilosti a nestability v procesoch.

CM, alebo Critical Machine Capability, meria schopnosť stroja alebo zariadenia produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií, pričom sa neberie do úvahy prípadná odchýlka od strednej hodnoty. 

CMK, alebo Critical Machine Capability Index, zohľadňuje aj odchýlky od strednej hodnoty a hodnotí celkovú schopnosť stroja alebo zariadenia produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií s minimálnou variáciou. 

Oba ukazovatele sú dôležité pre meranie a hodnotenie schopnosti stroja alebo zariadenia vyrábať produkty alebo služby v rámci špecifikovaných tolerancií. CM a CMK sa používajú v rámci Six Sigma metodológie pri hodnotení procesov a zlepšovaní kvality výstupov. 

V kontexte Six Sigma Black Belt certifikácie, je dôležité mať dobré pochopenie týchto štatistických ukazovateľov a vedieť ich správne interpretovať a použiť pri zlepšovaní procesov a zvyšovaní kvality výstupov. 

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať