Projektový manažment: trendy a výzvy 2024

Trendy a výzvy v projektovom riadení v roku 2024. Pripravil: Dean Res, Certified Executive Consultant in project management in FBE.

TOP 10 trendov v projektovom riadení pre rok 2024

Zatiaľ čo niektoré #PMtrends si udržiavajú popredné miesta a stále nevyčerpali svoj potenciál, iné sú prekvapením! #trendspotting projektového riadenia v segmentoch investičná výstavba, obnova infraštruktúry, relokácia výroby, vývoj výrobkov, ramp-up produkcie, digitalizácia procesov a technologické inovácie

Dean Reš z FBE pri interaktívnej tabuli so svojim publikom na kurze projektové riadenieKomentár k rebríčku zostavil Dean Res, Certified Executive Consultant in project management

1. Využitie umelej inteligencie a big data

„Hmm, ako by odpovedal ChatGPT?“ Lákavé, hoci v mnohých firmách zakázané, je používanie voľne dostupných riešení umelej inteligencie (AI). O to viac sa v projektovom riadení presadzujú pluginy a moduly AI v platených softvéroch, ktoré umožňujú upozorniť používateľa na dátové trendy, analyzovať zmeny, či pokročilo spravovať vnútrofiremný Q&A. Ak pracujete s veľkými dátami, určite oceníte ušetrený čas s rutinnou štatistickou analýzou.

2. Automatizácia podporných činností

Distribúcia reportov. Uvoľňovanie projektov do ďalšej etapy. Notifikácie stavu portfólia. Upozornenia na nedodané podklady a nesplnené úlohy. Tieto, aj iné úkony s vysokou frekvenciou opakovateľnosti je možné automatizovať, a tým zjednodušiť ich procesovanie, znížiť chybovosť a usporiť čas pracovníkov. Predpokladom je precízne nastavenie pravidiel spracovania, otvorená komunikácia na všetkých úrovniach a vhodný mechanizmus spätnej väzby, najmä v prípade ignorovania žiadosti jej adresátom.

3. Zjednodušovanie postupov a paperless office

S narastúcou politickou debatou o štvordňovom pracovnom týždni bude čoraz viac záležať na produktivite a efektivite. Medzi základné plytvania patria hľadanie, triedenie a transport dokumentov. Ich zmysluplnou digitalizáciou sa zjednodušuje viacparametrové vyhľadávanie, sú dostupné kedykoľvek a kdekoľvek, majú ošetrené práva prístupu a zálohovanie. Viaceré legislatívne úpravy v posledných rokoch, napríklad novely zákona o účtovníctve a o verejnom obstarávaní, pripravili cestu ďalšej vlne digitalizácie, na konci ktorej je bezpapierová kancelária. Jediné, na čo si dať pozor je, aby sme neinvestovali zdroje do digitalizácie nevyladených procesov! Platí zlaté pravidlo: najskôr odstrániť plytvania, optimalizovať, až potom digitalizovať.

4. Ľudská komunikácia a primeraná informovanosť

Ak sme už operatívu zautomatizovali, výrobu robotizovali, dátovú analýzu zverili umelej inteligencii, zamestnancov poslali na štvordňový home office a v kancelárii neostal jediný papier, čo potom? Skeptici v predošlej vete môžu vidieť nebezpečný trend smerujúci k dehumanizácii. Optimisti zdôraznia uvoľnený čas, ktorý môžeme venovať kreatívnym úlohám s vysokou mierou pridanej hodnoty. Realisti pomenujú riziko straty dôvery alebo schopnosti udržať kolegialitu v projektovom tíme a zamerajú sa na spresnenie tímových pravidiel, dohodu o formálne a neformálne spoločne trávenom čase, ako aj zabezpečenie informovanosti každého vo virtuálnom či hybridnom tíme.

5. Spolupráca a spoluautorstvo v reálnom čase

Pojem spoluautorstvo sa donedávna využíval najmä pri publikáciách a vedeckých článkoch. Dnes je bežné, ak na prezentácii, návrhu a dizajne riešenia spolupracuje v reálnom čase tím o veľkosti jednotiek až desiatok prispievateľov. Manažment verzií, backlog zmien, trasovateľnosť požiadaviek a kontrola kvality sú len niektoré z používaných nástrojov na to, aby sme dokázali sledovať plnenie zákazníckych požiadaviek, postupné pridávanie hodnoty do produktu a preukázateľnosť tohto procesu pred auditom.

6. Škálovanie komplexity s využitím portfólií, programov a projektov

Či ste certifikovaný podľa IPMA alebo PMI, v oboch prípadoch ste sa stretli s riadením tradičných a agilných projektov, programov a portfólií. Ak máte v organizácii zavedené aj strategické riadenie, oceníte možnosť škálovať komplexitu tak, aby ste zvolili primerané nástroje riadenia podľa kategórie projektu, mohli zahrnúť príbuzné projekty a ich komponenty do spoločného programu, a jasne komunikovali strategické portfóliá naprieč úrovňami spoločnosti.

Lektor Dean Reš komunikuje svoj príklad z praxe účastníkom kurzu FBE7. Dôraz na ESG princípy v projektovom riadení

Pri práci projektového manažéra narazíte na čoraz častejšie požiadavky zákazníka zahrnúť do projektu princípy ESG, napríklad zelené obstarávanie, meranie vplyvu na životné prostredie, zdravie, bezpečnosť, a súlad s vykazovanými nefinančnými informáciami – rovnosť príležitostí, politiky výberu dodávateľov, debarierizácia a podpora spoločenskej zodpovednosti. Nová povinnosť zverejňovať správu o udržateľnosti sa v roku 2024 dotkne aj slovenských firiem.

8. Informačná bezpečnosť s ohľadom na hybridné hrozby

S príchodom ISO/IEC 27001:2022 došlo k redefinovaniu rámca pre systém riadenia bezpečnosti informácií a rozšíreniu kontrolných mechanizmov Annexu A, ktoré zahŕňajú aj riadenie konfigurácie, pripravenosť na zabezpečenie kontinuity, reporting o hrozbách a bezpečné kódovanie. V roli projektového manažéra tieto požiadavky často zohľadňujete pri plánovaní.

9. Prepojenie nových rolí a zodpovedností s existujúcimi

Agilita si našla cestu do všetkých sektorov, výrobu nevynímajúc. Hoci výber konkrétnej agilnej metodiky je na hĺbkovú diskusiu a analýzu potrieb, na konci dňa je nutné zosúladiť tradičné a agilné role v organizácii tak, aby dokázali v maticovej štruktúre kooperovať, rozumeli kompetenčným rámcom a prepojenosti svojich výkonových ukazovateľov. Pri tom zohráva významnú úlohu Project Management Office (PMO).

10. Princíp „menej je viac“

Dokončiť správne a dodať načas. Krátke zhrnutie podstaty projektového riadenia nás vracia k základnej úvahe: Ak je dnešný trh volatilný a horšie predvídateľný než v minulosti, a zároveň zákazník stále očakáva správne a včas dodané dielo, ostáva nám možnosť hýbať cenou alebo prehodnotiť význam slova „správne“. Niektoré odvetvia majú schopnosť narábať s cenotvorbou. Iní stavia na modularitu a presvedčenie zákazníka, že „správne“ môže znamenať aj po častiach, s priebežným overovaním akceptácie trhom a s presne definovanými STOP stavmi, po ktorých nie je možné realizovať zmeny nevyvolané objektívnymi príčinami.

Projektový manažment

Naše kurzy na tému Projektový manažment

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať