Process Mapping

Process Mapping je metóda, ktorá sa používa na vizuálne zobrazenie a analyzovanie procesov v organizácii.

Mapovanie procesov: Kľúč k zefektívneniu a optimalizácii

V súčasnosti je pre organizácie kľúčové zefektívňovať svoje procesy a eliminovať plytvanie. Mapovanie procesov, známe aj ako procesný manažment, je metodika, ktorá umožňuje vizualizovať a analyzovať procesy s cieľom identifikovať príležitosti na zlepšenie.

Čo je to mapovanie procesov

Mapovanie procesov je systematický prístup k dokumentovaniu a analýze krokov v rámci procesu od jeho začiatku až po koniec. Zahŕňa identifikáciu účastníkov procesu, aktivít, tokov materiálu a informácií, a zdrojov potrebných na dokončenie procesu.

Výhody mapovania procesov

 • Zlepšenie efektivity: Mapovanie procesov umožňuje identifikovať a eliminovať plytvanie, ako napríklad duplicitné aktivity, zbytočné čakanie a nadmernú manipuláciu s materiálom.
 • Zvýšenie produktivity: Zefektívnené procesy vedú k skráteniu dodacích lehôt, zníženiu nákladov a celkovo k zvýšeniu produktivity.
 • Zlepšenie kvality: Mapovanie procesov umožňuje identifikovať a odstrániť chyby a nezrovnalosti, čím sa zlepšuje kvalita produktov a služieb.
 • Zvýšená spokojnosť zákazníkov: Rýchlejšie a efektívnejšie procesy vedú k lepšej zákazníckej skúsenosti a k väčšej spokojnosti zákazníkov.
 • Lepšia komunikácia a spolupráca: Mapovanie procesov prináša spoločný jazyk pre všetkých účastníkov procesu, čím sa zlepšuje komunikácia a spolupráca.
 • Zjednodušenie zmien: Mapovanie procesov uľahčuje implementáciu zmien v procesoch, pretože umožňuje identifikovať a analyzovať vplyv zmien na rôzne aspekty procesu.

Kroky pri mapovaní procesov

 1. Výber procesu: Určte, ktorý proces chcete mapovať. Môže to byť výrobný proces, administratívny proces, logistický proces, alebo akýkoľvek iný proces v rámci organizácie.
 2. Zostavenie tímu: Vytvorte tím, ktorý bude zodpovedný za mapovanie procesu. Tím by mal pozostávať z ľudí, ktorí poznajú proces a ktorí sa na ňom podieľajú.
 3. Zber dát: Zozbierajte informácie o procese od účastníkov procesu, z dokumentácie a z pozorovania procesu.
 4. Vytvorenie mapy procesu: Vytvorte vizuálne znázornenie procesu pomocou mapy procesu. Existuje viacero typov máp procesov, ako napríklad mapy toku hodnôt, mapy procesných krokov a mapy RACI (Responsibility, Accountability, Consult, Inform).
 5. Analýza procesu: Analyzujte mapu procesu s cieľom identifikovať plytvanie, chyby a nezrovnalosti.
 6. Navrhovanie zlepšení: Navrhnite riešenia na elimináciu plytvania, chýb a nezrovnalostí.
 7. Implementácia zlepšení: Implementujte navrhnuté riešenia a monitorujte ich efektivitu.
 8. Neustále zlepšovanie: Mapovanie procesov je kontinuálny proces. Pravidelne prehodnocujte a vylepšujte svoje procesy, aby ste zaistili ich optimálnu funkčnosť.

Nástroje pre mapovanie procesov

Existuje viacero nástrojov, ktoré vám pomôžu s mapovaním procesov. Medzi najbežnejšie nástroje patria:

 • Diagramové softvéry: Existuje viacero diagramových softvérov, ktoré vám umožňujú vytvárať mapy procesov s rôznymi symbolmi a konektormi.
 • Tabuľkové procesory: Tabuľkové procesory, ako napríklad Microsoft Excel, sa dajú použiť na jednoduché mapovanie procesov.
 • Špeciálne softvéry pre mapovanie procesov: Existuje aj špecializovaný softvér pre mapovanie procesov, ktorý ponúka pokročilé funkcie pre analýzu a optimalizáciu procesov.

Mapovanie procesov je mocný nástroj, ktorý môže pomôcť organizáciám všetkých veľkostí a odvetví zlepšiť svoje celkové fungovanie. Implementáciou mapovania procesov a neustálym zameraním sa na zlepšovanie organizácie môžu dosiahnuť nasledujúce výhody:

 • Zvýšenie ziskovosti: Zefektívnené procesy vedú k zníženiu nákladov a zvýšeniu produktivity, čo sa premieta do vyššej ziskovosti.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti: Efektivita a pružnosť procesov dáva organizácii konkurenčnú výhodu.
 • Lepšie rozhodovanie: Vizuálne znázornenie procesov pomáha manažérom lepšie porozumieť fungovaniu organizácie a robiť informovanejšie rozhodnutia.
 • Zvýšenie angažovanosti zamestnancov: Zapojenie zamestnancov do procesu mapovania procesov vedie k väčšej angažovanosti a pocitu zodpovednosti.

Mapovanie procesov je nevyhnutný prvý krok pre zefektívnenie a optimalizáciu fungovania organizácie. Vďaka mapovaniu procesov organizácie dokážu identifikovať oblasti na zlepšenie, eliminovať plytvanie a dosiahnuť vyššiu efektivitu, produktivitu a ziskovosť.

Prehľad kurzov

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať