TQM I – Strategické plánovanie zlepšovania a meranie výkonnosti

Kurz TQM I je zameraný na postupy ako prepojiť stratégiu firmy s cieľmi zlepšovania a stanoviť kľúčové indikátory výkonnosti (KPI). Následne definovať projekty zlepšovania a merať dosiahnutú úroveň procesov.  

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Účastníci sa naučia, ako efektívne prepojiť stratégiu firmy s iniciatívami zlepšovania prostredníctvom stanovenia kľúčových indikátorov výkonnosti (KPI) a definovania projektov zlepšovania.
 • Kurz poskytuje podrobné pokyny a nástroje na meranie a hodnotenie dosiahnutej úrovne procesov, čo je kľúčové pre identifikáciu oblastí, ktoré vyžadujú zlepšenie.
 • Účastníci sa naučia, ako definovať a implementovať projekty zlepšovania, ktoré sú v súlade s ich podnikateľskou stratégiou a cieľmi. Tieto projekty budú zamerané na dosiahnutie konkrétnych výsledkov, ktoré prinesú hmatateľné výhody pre ich organizáciu.

Ako zvýšiť efektívnosť procesov?

 • Prípadová štúdia zefektívňovania procesov v organizácii. Videofilm. Identifikácia problémov vo vnútorných zákazníckych vzťahoch a ich vplyv na spokojnosť vonkajších zákazníkov.
 • Trendy v manažérskych systémoch. Vzťah ISO 9001, IATF 16949, Kaizen, Lean Six Sigma.
 • Čo je Lean Management a Six Sigma a prečo ich využívať.

Ako vybrať a definovať projekty zvyšovania efektívnosti

 • Popis procesu s určením interných a externých zákazníkov a dodávateľov, definovaním zdrojov a obmedzení. Požiadavky a potreby zákazníkov, indikátory ich plnenia.
 • Strategická vízia, poslanie a požiadavky zainteresovaných na zlepšovanie.
 • Identifikácia kritických faktorov úspechu.
 • Využitie manažérskych štatistických nástrojov pri určovaní priorít v plánovaní zlepšovania.
 • Matica kritických faktorov a procesov.
 • Hoshin Kanri plánovanie, X-matica a Policy deployment.

Ciele projektov a meranie prínosov

 • Aplikácia metódy QFD (Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov) pri plánovaní.
 • KPI (kľučové indikátory výkonnosti).
 • Postup výberu projektov. Lean Six Sigma v porovnaní s postupným zlepšovaním – Kaizen.

Benchmarking a meranie výkonnosti procesov

 • Metodika zlepšovania založená na porovnávaní sa s najlepšími.
 • Praktická aplikácia. Ciele projektov zvyšovania efektívnosti.

BSC – Balanced Scorecard

 • Finančné, zákaznícke a procesné hľadisko, učenie sa a rast.
 • Praktická aplikácia systému prenášania stratégie do praxe a meranie výkonnosti.

Využitie tímov zlepšovania a motivácia k zlepšovaniu

 • Kde a ako využívať tímovú prácu pri zlepšovaní. KVP – Kaizen. Nástroje a motivácia.
 • Budovanie kultúry firmy podporujúcej zlepšovanie procesov.
 • Skúsenosti z aplikácie motivačných systémov zlepšovanie procesov vo firmách.

Motivácia spolupracovníkov k zlepšovaniu procesov

 • Budovanie kultúry firmy podporujúcej zlepšovanie procesov. Motivácia k zlepšovaniu.
 • Skúsenosti z aplikácie motivačných systémov pre zlepšovanie procesov vo firmách.

Praktické skúsenosti z aplikácie v automobilovom priemysle, v ostatnej výrobe a v službách

 • Prezentácia domácich a zahraničných skúseností.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať