DMAIC

DMAIC je skratka pre, ktorá predstavuje krok za krokom postup Six Sigma metodológie na zlepšenie procesov a dosiahnutie vyššej kvality výstupov. 

DMAIC je skratka pre, ktorá predstavuje krok za krokom postup Six Sigma metodológie na zlepšenie procesov a dosiahnutie vyššej kvality výstupov. 

Každá fáza DMAIC má konkrétne ciele a úlohy: 

 

  1. Define (Definovať) – V tejto fáze sa definujú ciele zlepšovania procesu, identifikujú sa zákaznícky požiadavky a očakávania, vyberajú sa členovia tímu a stanovuje sa rozsah projektu. 
  2. Measure (Meranie) – V tejto fáze sa zhromažďujú dáta o procese a jeho výstupoch, meria sa výkonnosť procesu, identifikujú sa kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) a stanovuje sa základná úroveň výkonnosti. 
  3. Analyse (Analýza) – V tejto fáze sa analyzujú zhromaždené dáta a identifikujú sa príčiny problémov, ktoré bránia procesu dosiahnuť svoje ciele. Sú použité rôzne štatistické nástroje na identifikáciu korelácií a súvislostí medzi dátami. 
  4. Improve (Zlepšenie) – V tejto fáze sa vyvinú a implementujú opatrenia na zlepšenie procesu, ktoré boli identifikované v predchádzajúcich fázach. Tieto opatrenia sa testujú a overujú, aby sa zabezpečilo, že sú účinné a realizovateľné. 
  5. Control (Kontrola) – V tejto fáze sa zabezpečuje, že zlepšenia boli úspešné a trvalé. Sú navrhnuté a implementované kontrolné mechanizmy na monitorovanie procesu a zabezpečenie, že sa udržuje vylepšená úroveň výkonnosti. 

DMAIC postupuje lineárnym spôsobom, pričom každá fáza vychádza z výsledkov a zistení predchádzajúcej fázy. Six Sigma Black Belt certifikácia sa zameriava na poskytnutie špecializovaných znalostí a zručností potrebných na správne použitie DMAIC metodológie a úspešné zlepšovanie procesov v organizácii. 

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať