LEAN: Zákazník nebude platiť viac len preto, že nevieme hospodáriť s energiami

Optimálne využívanie energií je úzko spojené s princípmi filozofie LEAN – otázka zvýšenia profitu prostredníctvom zníženia spotreby energie (vyrobiť viac za „menej“) je otázkou, ktorú firmy riešia dennodenne.

Optimálne využívanie energií je úzko spojené s princípmi filozofie LEAN – otázka zvýšenia profitu prostredníctvom zníženia spotreby energie (vyrobiť viac za „menej“) je otázkou, ktorú firmy riešia dennodenne.

Dnes je táto téma ešte viac diskutovaná najmä z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií, ktorého dôsledkom môže byť aj strata konkurencieschopnosti firmy. Filozofia LEAN je založená na eliminácii plytvania a vytvárania hodnoty (výrobku/služby), za ktorú je ochotný zákazník platiť. Spotreba energií je niečo, čo nevytvára hodnotu pre zákazníka, preto ju treba minimalizovať na maximálnu možnú úroveň.

Zákazník nám nezaplatí za to, že spotrebujeme viac energie, pretože to inak realizovať nevieme. To je problém, ktorý si musíme vyriešiť sami. Môžete namietať „Ale dnes tento výrobok za tú cenu zákazník kúpi!“ Vo svete VUCA (V – Volatility= premenlivosť, U – Uncertainity= neistota, C – Complexity= zložitosť, A – Ambiguity= dvojznačnosť – pozn. red.) však platí, že čo bolo dnes, nemusí byť zajtra.Na trhu sa objaví nová spoločnosť, ktorá bude schopná dodávať výrobok lacnejšie av rovnakej (možno aj vyššej) kvalite a my o náš trh prídeme, preto sú v projektoch eliminácie plytvania energiami metódy a nástroje LEAN veľmi podstatné.

Otázky na tému LEAN v rozhovore zodpovedal senior konzultant firmy FBE – Peter Elbert, ktorý sa vo svojej praxi zameriava na optimalizáciu systémov/procesov, zlepšovanie kvality produktov a Maschine Learning.

Pomocou LEAN optimalizujeme procesy. Ako je možné optimalizovať metódami LEAN energetický manažment?

Filozofia LEAN rieši elimináciu plytvania. (Plýtvanie rozlišujeme 8 druhov: zbytočný transport, zásoby, zbytočný pohyb, čakanie, nadvýroba, zbytočne komplexné procesy, chyby, nevyužitý potenciál.) Prakticky každé z plytvania má priamy vplyv (zvyšuje) na spotrebu energie. Dôležité je zabrániť hlavne nadprodukcii, od ktorej sa odvíjajú ostatné plytvanie. Tým by som začal optimalizáciu. Pre mnoho firiem je prvou voľbou nakupovanie energeticky efektívnejšia technológia, namiesto toho, aby najprv svoj súčasný proces zoptimalizovali v čo najvyššej miere. Inými slovami:

 • Najprv je potrebné „vytrieskať“ zo súčasného procesu maximum úspor energie, pokiaľ možno so žiadnymi alebo minimálnymi nákladmi.
 • Pokiaľ to nestačí, až potom by mal nasledovať nákup energeticky efektívnejších technológií, kde sú náklady už rádovo vyššie.

Ako podporuje LEAN nastavenie optimálneho a funkčného modelu energetického manažmentu vo firmách?

Ešte predtým ako začneme uvažovať nad používaním konkrétnych metód, je dôležité si uvedomiť dve veci:

 1. Optimálne je dokázať merať spotrebu energie po jednotlivých zariadeniach vo firme. To je dôležité z hľadiska identifikácie zariadení s najvyššou spotrebou energie a tiež z hľadiska sledovania vývoja jej spotreby.
 2. Stanoviť si metriku. Napr. spotreba energie kWh/vyrobená tona, kWh/vyrobený kus, atď. na spotrebu energie. Celé je to o tom, že vyššie spomenuté metódy Vám poskytnú informácie o závislosti vstupných dát a veľkosti vplyvu na výslednú spotrebu energií.

Aby sme dokázali vôbec pochopiť a vidieť, čo je to plytvanie (a myslím tým aj energetické), je potrebné „prenastaviť“ naše uvažovanie z typu „to nejde“ na „ako by to mohlo ísť“. To je na začiatku najťažšia a tiež najväčšia práca.

Potom už nasleduje zdravý rozum a napríklad:

 • Shopfloor management – realizovaný systematicky, s reálnymi dátami aj ohľadom energií. Ak chceme optimalizovať spotrebu energie, musíme vedieť, kde sa nachádzame. Sú firmy – a nie je ich málo – ktoré majú spotrebu energie napr. kWh/vyrobený kus, zavedenú ako jedno z KPI. Konkrétne: v štandardoch firiem je aj to, že na každom výrobnom zariadení, ktoré spotrebúva elektrickú energiu, musí byť namontovaný snímač spotreby, napojený na databázu.
 • Štruktúrované riešenie problémov – a pochopenie súvislostí a vzájomných prepojení procesov
 • Štandardizovaná práca – a logická implementácia dobrej praxe
 • Mapovanie hodnotového toku – na definovanie slabých a problematických miest
 • Systém ťahu – ktorý firmám pomáha hospodáriť účelne a bez zbytočných plytvania.

Norma ISO 50001 je založená aj na procese neustáleho zlepšovania známom ako PDCA. O čo presne ide?

Hneď v úvode normy ISO 50001:2018 je graf PDCA uvedený. Praktická aplikácia v jednotlivých krokoch PDCA by mohla vyzerať takto:

 1. PLAN: Vypracovanie energetickej politiky, analýza spotreby, prípadne príčinných vplyvov na spotrebu, definovanie cieľov v rámci energetického manažmentu a vypracovanie akčných plánov na ich dosiahnutie, definovanie zdrojov.
 2. DO: Realizácia definovaného akčného plánu.
 3. CHECK: Meranie dosiahnutých výsledkov a porovnanie s definovanými cieľmi, teda čo nemôžeš zmerať, nemôžeš ani riadiť.
 4. ACT: Štandardizácia opatrení z akčného plánu a zavedenie systému monitorovania napr. pravidelnými auditmi.

Aké úspory je možné dosiahnuť zavedením optimálneho a funkčného energetického manažmentu?

To záleží najmä na:

 • Energetickej náročnosti vyrábaných produktov.
 • Prístupu firmy k manažmentu energií.
 • Stavu firemných procesov.

Všeobecne možno povedať, že iba zavedením funkčného modelu manažmentu energií sa ročné priame úspory nákladov pohybujú medzi 3-10 %. Samozrejme treba dodať, že úspory sa prejavia aj sekundárne, napr. nižším opotrebovaním zariadenia (čo znižuje investičné náklady napríklad na údržbu) av neposlednom rade aj znížením environmentálnej záťaže v podobe zníženia produkcie CO2.

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať