Úvod do systému manažérstva energie v organizácii – ISO 50001

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Predstaviť delegátom normu ISO 50001 – globálnu normu systému energetického manažmentu a poskytnúť jasné pochopenie jej výhod, procesov, požiadaviek a zdrojov potrebných na dosiahnutie certifikácie ISO 50001.
 • Názorným spôsobom ukázať aplikáciu vybraných nástrojov manažérstva procesov využívaných v ISO 50001
 • Program prebieha formou výkladu princípov ilustrovaných na príkladoch z organizácií a prácou v skupinách, v ktorých si účastníci na praktických cvičeniach precvičujú aplikáciu osvojených metód formou manažérskej hry simulujúcej procesy firmy a princípy zabezpečenia systému manažmentu energií v ISO 50001 s riešením aplikácie na vlastnú organizáciu.

OBSAH KURZU

Úvod do energetického manažmentu a ISO 50001

 • Úvod do energetického manažmentu
 • Čo je systém energetického manažmentu (EnMS)?
 • Čo je ISO 50001?
 • Aké sú výhody?
 • Má to vplyv na znižovanie spotreby energie?

 

Aký je proces implementácie ISO 50001?

 • Definovanie rozsahu
 • Analýza medzier, budovanie EnMS, populácia EnMS, prevádzka EnMS
 • Štandardná štruktúra EnMS a jej vzťah k iným štandardom
 • Systémové a energetické špecifické ustanovenia
 • Zapojenie vrcholového manažmentu a tímu EnMS
 • Ďalší kľúčoví hráči a zapojenie všetkých zamestnancov

 

Audity a certifikácia ISO 50001

 • Interné audity
 • Prehľad manažmentu
 • Externé audity – výber akreditovaného certifikačného orgánu
 • Počiatočná certifikácia podľa ISO 50001
 • Dohľadové audity a recertifikácia

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.