Strategicky predvídať podľa modelu M. Portera

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

  • Posilnenie manažérskej kompetencie „strategicky predvídať“ na základe postupu aplikácie analýzy konkurenčného prostredia podľa modelu M. Portera.
  • Objasniť si praktický postup a príležitosti aplikácie v oblasti pôsobenia účastníkov.
  • Vytvoriť akčný plán podporujúci zvolenú stratégiu.

OBSAH KURZU

Analýza konkurenčných síl a naša jedinečná pozícia

  • Postup praktickej aplikácie Porterovho modelu síl konkurenčného prostredia na organizáciu a jej jednotlivé produktové skupiny (výrobkov alebo služieb).
  • Ohodnotenie intenzity konkurenčných síl odvetvia.
  • Generické stratégie pre produktové skupiny.
  • Stratégie vysporiadania sa so silami konkurenčného prostredia v závislosti od zvolenej stratégie.

Mapa systému aktivít pre posilnenie jedinečnej pozície produktu, firmy alebo oddelenia

  • Určenie ponuky hodnoty (Value Proposition) a spôsobu, akým dosiahnuť jedinečnú pozíciu.
  • Vytvorenie mapy systému aktivít a identifikácia, či sú vlastnosti produktu a procesy v organizácii v súlade so strategickou pozíciou (prioritné dôrazy).

Akčný plán s definovaním projektov a úloh

  • Vytvorenie akčného plánu na zmenu alebo zlepšenie aktivít tak, aby sa navzájom viac posilňovali pre dosiahnutie zvolenej stratégie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.