Riadenie rizík v projektoch

Kurz Riadenie rizík v projektoch je zameraný na poskytnutie metodiky a nástrojov pre identifikáciu a hodnotenie rizík.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Efektívnym spôsobom poskytnúť metodiku a nástroje pre identifikáciu, hodnotenie rizík a stanovenia opatrení k riadeniu rizík. Cieľom je znížiť pravdepodobnosť vzniku rizikových udalostí a obmedziť ich negatívny vplyv na projekt.

Plánovanie riadenia rizík v projektoch

 • Závislosť od rozsahu, času a nákladov v prípravnej (koncepčnej) etape projektu.

Definovanie rizík

 • Využitie najpoužívanejších nástrojov identifikácie a ohodnotenia rizík.

Uskutočnenie kvalitatívnej analýzy rizík

 • Oboznámenie sa s najefektívnejšími nástrojmi kvalitatívnej analýzy rizík z hľadiska ich významu a pravdepodobnosti výskytu.

Uskutočnenie kvantitatívnej analýzy rizík

 • Oboznámenie sa s najefektívnejšími nástrojmi kvantitatívnej analýzy rizík s číselným vyjadrením ich vplyvu na ciele projektu.

Plánovanie reakcie na riziká

 • Vytvorenie akčného plánu preventívnych, kontrolných aj následných (tzv. núdzová stratégia) opatrení.

Monitoring a riadenie rizík v projekte

 • Proces implementácie akčného plánu opatrení, vrátane sledovania identifikovaných rizík, identifikácia nových rizík a hodnotenie efektívnosti riadenia rizík.

Aplikácia v kontexte účastníkov kurzu

 • Precvičovanie vybraných nástrojov manažmentu rizík na praktických príkladoch z oblasti pôsobenia účastníkov.
 • Riešenie otázok účastníkov k praktickej aplikácii riadenia rizík v ich projektoch.
 • Výmena skúseností a predstavenie Best practices.
Kurz je určený absolventom kurzu PM I.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať