Procesne orientovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

Kurz Procesne oritentovaný systém manažérstva kvality je zameraný na to ako konzistentne vytvárať tovary a služby podľa potrieb zákazníkov

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 • Efektívnou formou sprostredkovať zamestnancom a interným audítorom obsah systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 a postupy jeho interného  auditu podľa EN ISO 19011:2018.
 • Názorným spôsobom ukázať aplikáciu vybraných nástrojov manažérstva procesov využívaných v ISO 9001 s dôrazom na zákaznícku orientáciu a neustále zlepšovanie.
 • Program prebieha formou výkladu princípov ilustrovaných na príkladoch z organizácií a prácou v skupinách, v ktorých si účastníci na praktických cvičeniach precvičujú aplikáciu osvojených metód formou manažérskej hry simulujúcej procesy firmy a princípy zabezpečenia kvality obsiahnuté v ISO 9001:2015 s riešením aplikácie na vlastnú organizáciu.

Procesne orientovaný manažérsky systém podľa ISO 9001:2015

 • Procesný model v ISO 9001:2015.
 • Základné princípy a praktické prínosy pre firmu.
 • Praktické cvičenia: Príklady prínosov aplikácie zásad ISO 9001:2015 v praxi.
 • Simulácia procesov firmy s uplatnením prvkov systému manažérstva kvality.

Procesná a zákaznícka orientácia v ISO 9001:2015

 • Ukážky praktickej aplikácie prvkov systému manažérstva kvality.
 • Zodpovednosť vedenia. Zákaznícka orientácia.
 • Manažérstvo zdrojov, manažérstvo procesov, meranie – analýza – zlepšovanie.
 • Hlavné a podporné procesy organizácie – aplikácia na vlastnú firmu.
 • Dokumentácia systému manažérstva kvality.

Audit systému podľa EN ISO 19011:2018

 • Audit procesne orientovaného systému – postupy a kľúčové faktory úspechu.
 • Komunikácia pri audite.
 • Cvičenie – simulácia auditu.
 • Postup implementácie a zdokonaľovania systému manažérstva kvality.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať