World Class Manufacturing

WCM nie je len súbor nástrojov a techník, ale skôr filozofia riadenia výroby zameraná na dosiahnutie trvalej excelencie.

World Class Manufacturing (WCM): Cesta k excelencii vo výrobe

WCM nie je len súbor nástrojov a techník, ale skôr filozofia riadenia výroby zameraná na dosiahnutie trvalej excelencie. Zameriava sa na neustále zlepšovanie a elimináciu plytvania vo všetkých aspektoch výrobného procesu. Cieľom WCM je vytvoriť výrobný systém, ktorý je flexibilný, efektívny a zameraný na zákazníka.

Základom WCM je súbor princípov, ktoré zahŕňajú zameranie na zákazníka, celkovú prevenciu, zabezpečenie nulových chýb, zásob, porúch a zranení, rýchlu zmenu, nízke náklady a morálku a zapojenie zamestnancov. Tieto princípy sa realizujú prostredníctvom rôznych nástrojov a techník, ako napríklad 5S, TPM, Poka-Yoke, Kaizen a Kanban.

Implementácia WCM si vyžaduje dlhodobý záväzok a podporu vedenia. Dôležité je zapojiť všetkých zamestnancov do procesu a vytvoriť kultúru neustáleho zlepšovania. WCM nie je jednorazový projekt, ale skôr cesta, ktorou sa firma uberá k trvalej excelencii.

WCM úspešne implementovalo mnoho firiem, medzi ktoré patria napríklad Toyota, Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK), Procter & Gamble, Honeywell a Bosch. Tieto firmy dosiahli vďaka WCM značné zlepšenie v rôznych oblastiach a posilnili si svoju konkurencieschopnosť.

Implementácia WCM v praxi

Implementácia WCM je komplexný proces, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a riadenie. Existuje viacero krokov, ktoré je potrebné dodržať:

 1. Získanie podpory vedenia: Vedenie firmy musí plne podporovať implementáciu WCM a musí byť presvedčené o jej prínosoch.
 2. Vytvorenie tímu: Je potrebné vytvoriť tím, ktorý bude zodpovedný za implementáciu WCM. Tím by mal pozostávať z reprezentantov rôznych oddelení firmy.
 3. Posúdenie súčasného stavu: Je dôležité posúdiť súčasný stav výroby a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.
 4. Vytýčenie cieľov: Je potrebné stanoviť ciele pre implementáciu WCM. Ciele by mali byť merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené.
 5. Výber nástrojov a techník: Existuje mnoho nástrojov a techník, ktoré sa dajú použiť v rámci WCM. Je dôležité vybrať tie nástroje a techniky, ktoré sú vhodné pre danú firmu a jej potreby.
 6. Vzdelávanie zamestnancov: Všetci zamestnanci musia byť vyškolení v oblasti WCM a musia rozumieť jej princípom a nástrojom.
 7. Implementácia nástrojov a techník: Nástroje a techniky WCM sa musia implementovať postupne a systematicky.
 8. Monitorovanie a meranie výsledkov: Je dôležité monitorovať a merať výsledky implementácie WCM. Na základe týchto výsledkov je potrebné robiť úpravy a vylepšenia.
 9. Udržiavanie a zlepšovanie: WCM je neustály proces zlepšovania. Je dôležité, aby sa firma neustále snažila zlepšovať svoje výrobné procesy a dosahovať tak stále lepšie výsledky.

Príklady nástrojov a techník WCM:

 • 5S: Táto technika sa zameriava na organizáciu a čistotu pracoviska.
 • TPM (Total Productive Maintenance): Táto technika sa zameriava na prevenciu porúch strojov a zariadení.
 • Poka-Yoke: Táto technika sa zameriava na elimináciu chýb.
 • Kaizen: Táto technika sa zameriava na neustále zlepšovanie.
 • Kanban: Táto technika sa zameriava na riadenie toku materiálov.

WCM nie je len o implementácii nástrojov a techník, ale aj o vytvorení kultúry neustáleho zlepšovania. V tejto kultúre sú všetci zamestnanci

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať