p-chart, np- chart, u- chart, c-chart

P-, NP-, U- a C-chart sú nástroje, ktoré sa používajú v riadení kvality na monitorovanie a kontrolu procesov.

P-, NP-, U- a C-chart sú nástroje, ktoré sa používajú v riadení kvality na monitorovanie a kontrolu procesov. Tieto nástroje sú často používané v rámci metódy štatistického riadenia procesu (SPC – Statistical Process Control). 

  1.  P-chart je používaný na sledovanie a riadenie percentuálneho podielu vadných položiek v procese. Používa sa, keď je množstvo výrobkov, ktoré sa vyrábajú, konštantné a rovnaké pre každú vzorku. 
  2. NP-chart sa používa na sledovanie a riadenie počtu vadných položiek v procese. Oproti P-chartu sa NP-chart používa v prípadoch, keď je veľkosť vzorky v každom sledovanom úseku procesu rovnaká, ale množstvo výrobkov sa môže líšiť. 
  3. U-chart je nástroj, ktorý sa používa na sledovanie a riadenie počtu vadných jednotiek v procese, kde veľkosť vzorky sa môže líšiť a nie je konštantná. 
  4. C-chart sa používa na sledovanie a riadenie počtu vadných prvkov v procese, kde je veľkosť vzorky konštantná a každý prvok môže mať viacero vadných jednotiek (napríklad vadné body na povrchu výrobku). 

Tieto nástroje v SPC sa používajú na monitorovanie procesov, identifikáciu trendov, odchýlok a prípadného prekročenia kontrolných hraníc. Pomáhajú manažérom a operátorom pri rozhodovaní o tom, či je proces pod kontrolou alebo či je potrebné vykonať korekčné opatrenia na zlepšenie kvality procesu. 

Prehľad kurzov

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať