22.03.2023

QFD

QFD (Quality Function Deployment) je metóda, ktorá sa používa na plánovanie a zlepšovanie kvality produktov alebo služieb.

QFD: Premena požiadaviek zákazníkov na kvalitu produktu

Kvalita je pre úspech každej firmy kľúčová. QFD (Quality Function Deployment) je metóda, ktorá pomáha firmám premeniť požiadavky zákazníkov na kvalitu produktu. Umožňuje firmám systematicky identifikovať a preklopiť požiadavky zákazníkov do technických špecifikácií a dizajnu produktu.

História a princípy QFD

QFD bola vyvinutá v Japonsku v 60. rokoch minulého storočia. Jej autorom je Yoji Akao. QFD sa niekedy nazýva aj „Dom kvality“. Táto metafora zdôrazňuje, že QFD je systém, ktorý integruje rôzne aspekty produktu, ako sú požiadavky zákazníkov, technické špecifikácie, dizajn a výrobný proces.

Hlavné princípy QFD:

 • Zameranie na zákazníka: QFD sa zameriava na pochopenie a uspokojenie požiadaviek zákazníkov.
 • Prevencia chýb: QFD sa snaží predchádzať chybám v procese vývoja produktu.
 • Tímová práca: QFD je tímová aktivita, ktorá zahŕňa rôzne oddelenia firmy.
 • Neustále zlepšovanie: QFD je neustály proces, ktorý sa časom vyvíja a zlepšuje.

Proces QFD

Proces QFD sa skladá z niekoľkých krokov:

 1. Definovanie požiadaviek zákazníkov: V tomto kroku sa identifikujú a sprioritizujú požiadavky zákazníkov.
 2. Stanovenie technických špecifikácií: V tomto kroku sa pre každú požiadavku zákazníka stanoví technická špecifikácia.
 3. Matica vzťahov: V tomto kroku sa vytvorí matica, ktorá znázorňuje vzťahy medzi požiadavkami zákazníkov a technickými špecifikáciami.
 4. Plánovanie a implementácia: V tomto kroku sa vypracuje plán implementácie QFD a následne sa implementuje.

Matica QFD

Matica QFD je kľúčovým nástrojom QFD. Je to tabuľka, ktorá znázorňuje vzťahy medzi požiadavkami zákazníkov a technickými špecifikáciami. Matica QFD sa skladá z nasledovných oblastí:

 • Požiadavky zákazníkov: Táto oblasť obsahuje zoznam požiadaviek zákazníkov.
 • Technické špecifikácie: Táto oblasť obsahuje zoznam technických špecifikácií, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek zákazníkov.
 • Matica vzťahov: Táto oblasť obsahuje číselné hodnoty, ktoré znázorňujú silu vzťahu medzi požiadavkami zákazníkov a technickými špecifikáciami.
 • Stropné hodnoty: Táto oblasť obsahuje maximálne hodnoty pre každú požiadavku zákazníka.
 • Váhy požiadaviek: Táto oblasť obsahuje váhy pre každú požiadavku zákazníka.
 • Váhy technických špecifikácií: Táto oblasť obsahuje váhy pre každú technickú špecifikáciu.
 • Indexy korelácie: Táto oblasť obsahuje indexy korelácie medzi požiadavkami zákazníkov.

Výhody QFD

QFD, skrátene pre Quality Function Deployment, prináša firmám viacero benefitov. Zlepšuje kvalitu produktov a služieb, znižuje počet chýb a s nimi spojené náklady. Vďaka QFD sa zvyšuje spokojnosť zákazníkov, lebo produkty a služby sú lepšie prispôsobené ich požiadavkám. QFD podporuje aj tímovú prácu a lepšiu komunikáciu medzi oddeleniami, čím zefektívňuje proces vývoja produktov a služieb.

QFD má aj ďalšie, menej zrejmé prínosy. Posilňuje strategické myslenie vo firme a podporuje orientáciu na zákazníka. Pomáha identifikovať a eliminovať skryté slabé stránky produktov a služieb. Vďaka QFD sa firma môže rýchlejšie adaptovať na meniace sa požiadavky trhu a konkurenčné prostredie.

Záver

QFD je efektívna metóda, ktorá pomáha firmám premeniť požiadavky zákazníkov na kvalitu produktu. Je to komplexný proces, ktorý prináša firmám viacero výhod, ale má aj svoje nevýhody. QFD je vhodná pre firmy, ktoré sa chcú zamerať na kvalitu produktov a uspokojenie požiadaviek zákazníkov.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať