Korelácia

Korelácia (anglicky correlation) označuje štatistickú metódu, ktorá meria silu a smer vzťahu medzi dvomi premennými.

Korelácia: Čo to je a ako ju interpretovať?

Korelácia je štatistická miera, ktorá vyjadruje vzťah medzi dvoma premennými. Hodnota korelačného koeficientu nám napovie, či a aký silný je vzťah medzi premennými a či je tento vzťah priamy alebo nepriamy.

Typy korelačného koeficientu

 • Pearsonov korelačný koeficient (r): Používa sa pre meranie lineárnej závislosti medzi dvoma kvantitatívnymi premennými. Hodnoty r sa pohybujú v intervale od -1 do +1.
 • Spearmanov korelačný koeficient (r_s): Používa sa pre meranie monotonickej závislosti medzi dvoma ordinálnymi premennými. Hodnoty r_s sa taktiež pohybujú v intervale od -1 do +1.
 • Kendallov tau (τ): Ďalší ukazovateľ monotonickej závislosti pre ordinálne premenné. Hodnoty τ sa pohybujú v intervale od -1 do +1.

Interpretácia hodnoty korelačného koeficientu

 • -1: Absolútna nepriama lineárna závislosť
 • 0: Žiadna závislosť
 • +1: Absolútna priama lineárna závislosť

Sila korelačného koeficientu

 • 0,00 – 0,20: Slabá korelácia
 • 0,20 – 0,40: Stredne silná korelácia
 • 0,40 – 0,60: Silná korelácia
 • 0,60 – 1,00: Veľmi silná korelácia

Korelačný koeficient neudáva príčinnú súvislosť medzi premennými. Hodnota korelačného koeficientu môže byť ovplyvnená tzv. vybočenými hodnotami. Interpretácia korelačného koeficientu závisí od kontextu a typu premenných.

Príklad:

Predstavme si, že skúmame vzťah medzi výškou a váhou študentov. Zistíme, že Pearsonov korelačný koeficient je r = 0,65. To znamená, že medzi výškou a váhou existuje silná priama korelácia. To znamená, že s rastúcou výškou študentov sa zvyšuje aj ich váha.

Korelácia je užitočný nástroj na:

 • Zistenie existencie a sily závislosti medzi premennými
 • Predpovedanie jednej premennej na základe druhej
 • Identifikáciu trendov a vzorov v dátach
Na obrázku je znázornený korelačný graf

Praktické využitie korelácie v rôznych oblastiach

Korelácia, ako štatistická miera vzťahu medzi dvoma premennými, nachádza široké uplatnenie v rôznych oblastiach:

1. Ekonomika

 • Analýza akciového trhu: Korelačná analýza sa používa na meranie vzťahu medzi cenami rôznych akcií, čím sa identifikujú investičné príležitosti a riziká.
 • Predpovedanie vývoja trhu: Korelácia medzi ekonomickými ukazovateľmi, ako je HDP a miera inflácie, umožňuje predpovedať budúci vývoj trhu a hospodárstva.

2. Veda a výskum

 • Výskum v medicíne: Korelačná analýza sa používa na skúmanie vzťahu medzi rôznymi faktormi a chorobami, napríklad medzi stravou a výskytom rakoviny.
 • Psychológia: Korelácia sa uplatňuje pri skúmaní vzťahov medzi rôznymi psychologickými vlastnosťami, ako sú inteligencia a osobnostné črty.

3. Marketing a obchod

 • Analýza zákazníckeho správania: Korelačná analýza sa používa na skúmanie vzťahu medzi nákupným správaním a rôznymi faktormi, ako sú demografické údaje a marketingové kampane.
 • Optimalizácia marketingových kampaní: Korelačná analýza pomáha identifikovať najefektívnejšie marketingové kanály a stratégie.

4. Vzdelávanie

 • Výskum v oblasti vzdelávania: Korelačná analýza sa používa na skúmanie vzťahu medzi rôznymi faktormi a študentským prospechom, napríklad medzi metódami výučby a výsledkami testov.
 • Personalizácia vzdelávania: Korelačná analýza umožňuje identifikovať optimálne učebné stratégie pre rôznych študentov.

5. Počítačové vedy

 • Odporúčacie systémy: Korelačná analýza sa používa v odporúčacích systémoch na predpovedanie, aké produkty by sa mohli užívateľovi páčiť na základe jeho predošlých preferencií.
 • Analýza dát: Korelačná analýza je dôležitým nástrojom v analýze dát na identifikáciu skrytých vzorov a súvislostí.

Okrem týchto príkladov sa korelácia používa aj v mnohých ďalších oblastiach, ako napríklad v meteorológii, sociológii, politológii a environmentalistike.

Dôležité je poznamenať, že korelácia neznamená kauzalitu. To znamená, že aj keď zistíme silnú koreláciu medzi dvoma premennými, neznamená to, že jedna premenná spôsobuje druhú. Korelačná analýza je len jedným z nástrojov, ktoré nám pomáhajú spoznať svet okolo nás.

Kurzy obsahujúce metódu

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať