Waterfall

Waterfall je tradičný typ projektového riadenia, ktorý sa používa na plánovanie a vykonávanie projektov.

Waterfall je tradičný typ projektového riadenia, ktorý sa používa na plánovanie a vykonávanie projektov. Tento prístup bol prvýkrát predstavený v oblasti softvérového vývoja v 70. rokoch 20. storočia. Používa sa však aj v iných odvetviach a projektoch.

Základný princíp Waterfall modelu je lineárny a sekvenčný postup. Každá fáza projektu musí byť dokončená pred tým, než sa začne nasledujúca fáza. Waterfall predpokladá, že požiadavky a ciele projektu sú dobre definované od začiatku a netreba ich meniť počas celého procesu.

Hlavné fázy Waterfall modelu sú: 

  1. Plánovanie: V tejto fáze zhromažďujeme požiadavky a stanovujeme ciele projektu. Vytvára sa detailný plán, rozpočet a harmonogram projektu. 
  2. Analýza: V tejto fáze analyzujeme požiadavky a navrhujeme riešenia na ich splnenie. Identifikujú sa všetky komponenty projektu. 
  3. Návrh: Na základe analýzy vypracujeme podrobný návrh projektu, vrátane architektúry, dizajnu a technických špecifikácií. 
  4. Implementácia: V tejto fáze vykonávame samotné programovanie a implementácia projektu. 
  5. Testovanie: Po dokončení implementácie sa projekt testuje, aby sa overila funkčnosť a kvalita. 
  6. Spustenie a údržba: Keď je projekt úspešne otestovaný a schválený, spúšťa sa do prevádzky a poskytuje sa podpora a údržba. 

Pretože mnohé projekty majú nepredvídateľné zmeny a nejasné požiadavky, mnohé organizácie sa obracajú k agilným metódam riadenia projektov. Tie sú flexibilnejšie a lepšie zvládajú zmeny. Napriek tomu sa Waterfall stále používa vo výraznom množstve projektov, kde sú požiadavky jasné a predvídateľné, ako napríklad v niektorých stavebných projektoch a vývoji hardvéru.

kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať