Scrum

Scrum je agilná metóda riadenia projektov, ktorá sa používa na zlepšenie efektívnosti tímov pri vývoji softvéru a ďalších komplexných projektov.

SCRUM: Agilný prístup k riadeniu projektov

Scrum je agilný framework pre riadenie projektov, ktorý sa v súčasnosti teší veľkej popularite. Umožňuje tímom efektívne a flexibilne pracovať na komplexných projektoch a rýchlo reagovať na zmeny požiadaviek.

Základné princípy SCRUM

 • Empirizmus: Scrum sa opiera o učenie sa z experimentov a spätnej väzby. Namiesto detailného plánovania celého projektu sa Scrum zameriava na dodávanie funkčných častí produktu v krátkych iteráciách a následné učenie sa z výsledkov a spätnej väzby.
 • Samoriadiace sa tímy: Tímy v SCRUMe sú samoriadiace a zodpovedné za svoje výsledky. To znamená, že si sami organizujú prácu a robia rozhodnutia o tom, ako dosiahnuť svoje ciele.
 • Iteratívny prístup: Projekty sa v SCRUMe rozdeľujú na krátke iterácie (zvyčajne 2-4 týždne), v ktorých sa dodáva funkčná časť produktu. Tento prístup umožňuje rýchlo reagovať na zmeny požiadaviek a priebežne upravovať plán projektu.
 • Adaptácia: Scrum umožňuje tímu rýchlo reagovať na zmeny požiadaviek a priebežne upravovať plán projektu. To je dôležité v rýchlo sa meniacom prostredí, kde je nutné flexibilne reagovať na nové výzvy.

SCRUM role:

 • Product Owner: Zodpovedný za definovanie a správu produktového backlogo, t.j. zoznamu požiadaviek na produkt. Product Owner priorizuje požiadavky a stanovuje ciele pre každú iteráciu.
 • Scrum Master: Facilitátor, ktorý pomáha tímu dodržiavať princípy SCRUMu a odstraňuje prekážky. Scrum Master nie je riaditeľom tímu, ale jeho úlohou je podporovať tímovú prácu a uľahčovať proces vývoja.
 • Vývojový tím: Samoriadiaci sa tím, ktorý zodpovedá za vývoj produktu. Tím pozostáva z rôznych expertov, ako sú programátori, testeri, analytici a dizajnéri.

Medzi hlavné artefakty SCRUMu patria:

 • Produktový backlog: Zoznam požiadaviek na produkt, usporiadaných podľa priority. Produktový backlog je živý dokument, ktorý sa priebežne aktualizuje.
 • Sprint backlog: Podmnožina produktového backlogo, na ktorej sa pracuje v danej iterácii. Sprint backlog sa vytvára na začiatku každej iterácie a obsahuje požiadavky, ktoré sa v nej plánujú dokončiť.
 • Sprint planning: Stretnutie, na ktorom sa plánuje práca pre danú iteráciu. Na tomto stretnutí sa tím dohodne, ktoré požiadavky sa v danej iterácii spracujú a ako sa bude práca organizovať.
 • Daily scrum: Krátke stretnutie tímu, na ktorom sa každý člen tímu podelí o svoj pokrok a identifikuje prekážky. Daily scrum sa koná každý deň na začiatku dňa a trvá maximálne 15 minút.
 • Sprint review: Stretnutie, na ktorom sa prezentuje práca dokončená v danej iterácii a získava sa spätná väzba od stakeholders. Sprint review sa koná na konci každej iterácie a umožňuje tímu získať cennú spätnú väzbu na svoju prácu.
 • Sprint retrospective: Stretnutie, na ktorom sa tím zamýšľa nad priebehom iterácie a hľadá možnosti zlepšenia. Sprint retrospective sa koná na konci každej iterácie a umožňuje tímu reflektovať svoju prácu a identifikovať oblasti, v ktorých sa môže zlepšiť.

Výhody SCRUM

 • Zvýšená flexibilita a rýchlosť reakcie na zmeny: Vďaka iteratívnemu prístupu a transparentnosti je Scrum flexibilný a umožňuje rýchlo reagovať na zmeny požiadaviek.
 • Lepšia motivácia tímu: Samoriadiace tímy v SCRUMe majú väčšiu mieru vlastníctva projektu, čo vedie k lepšej motivácii a spokojnosti členov tímu.
 • Zvýšená transparentnosť a predvídateľnosť projektu: Vďaka transparentnosti všetkých informácií o projekte majú všetci zainteresovaní strany lepší prehľad o stave projektu a jeho predpokladaných výsledkoch.
 • Lepšia kvalita produktu: Vďaka iteratívnemu prístupu a neustálej spätnej väzbe sa chyby odhalia a odstránia skôr, čo vedie k lepšej kvalite produktu.

Samozrejme, SCRUM má aj svoje nevýhody. Nie je vhodný pre všetky typy projektov. Vyžaduje si disciplínu a zodpovednosť tímu, pretože tím má na svoju prácu veľkú mieru autonómie. Môže byť náročný na koordináciu a komunikáciu, najmä ak sú v projekte zapojení viacerí stakeholderi.

Napriek svojim nevýhodám je SCRUM efektívny framework pre riadenie projektov, ktorý sa hodí pre tímy pracujúce v rýchlo sa meniacom prostredí a na komplexných projektoch, kde sa požiadavky môžu meniť. Umožňuje rýchle dodávanie funkčných častí produktu a neustále zlepšovanie na základe spätnej väzby.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať