Model EFQM

Celosvetovo uznávaný rámec riadenia, ktorý podporuje organizácie pri riadení zmien a zlepšovaní výkonnosti.

EFQM model: Cesta k excelentnosti

V súčasnom svete plnom konkurencie a neustále sa meniacich požiadaviek je pre organizácie dôležité neustále sa zlepšovať a hľadať cesty k excelentnosti. Jedným z nástrojov, ktorý im na tejto ceste môže pomôcť, je EFQM model.

Čo je EFQM model?

EFQM model, známy aj ako Model excelentnosti EFQM, je komplexný rámec pre riadenie a hodnotenie organizácií. Poskytuje súbor kritérií a indikátorov, ktoré pomáhajú organizáciám posúdiť ich súčasný stav a identifikovať oblasti, v ktorých sa môžu zlepšovať.

História EFQM modelu

Model bol vyvinutý v roku 1991 na základe skúseností európskych firiem s riadením kvality. Odvtedy sa stal uznávaným nástrojom pre riadenie a hodnotenie organizácií v rôznych sektoroch a krajinách sveta.

Základné princípy EFQM modelu

Model je založený na niekoľkých základných princípoch:

 • Zameranie na výsledky: Model sa zameriava na dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblastiach, ktoré sú pre organizáciu dôležité.
 • Orientácia na zákazníka: Model zdôrazňuje dôležitosť pochopenia a uspokojovania potrieb a očakávaní zákazníkov.
 • Lídership a angažovanosť: Model vyzdvihuje dôležitosť líderskej úlohy a angažovanosti všetkých zamestnancov v procese zlepšovania.
 • Procesné riadenie: Model podporuje systematický prístup k riadeniu procesov v organizácii.
 • Učenie a inovácia: Model kladie dôraz na neustále učenie sa a inováciu ako kľúčové faktory úspechu.

Kritériá a indikátory EFQM modelu

Model pozostáva z deviatich kritérií, ktoré sa ďalej delia na indikátory. Kritériá sú rozdelené do dvoch oblastí:

 • Umožňovatelia: Táto oblasť sa zameriava na to, ako organizácia vytvára podmienky pre dosiahnutie excelentnosti. Patria sem kritériá ako lídership, stratégia, zamestnanci, partnerstvá a zdroje.
 • Výsledky: Táto oblasť sa zameriava na výsledky, ktoré organizácia dosahuje v oblastiach, ako sú zákazníci, ľudia, spoločnosť a kľúčové výsledky.

Implementácia EFQM modelu

Implementácia EFQM modelu v organizácii je komplexný proces, ktorý si vyžaduje čas a úsilie. Pre úspešnú implementáciu je dôležité mať podporu vedenia a zapojenie všetkých zamestnancov.

Kroky implementácie

 1. Získanie podpory vedenia: Pre úspešnú implementáciu je dôležité mať podporu vedenia organizácie. Vedenie by malo chápať ciele a prínosy implementácie modelu a malo by byť ochotné investovať doň čas a zdroje.
 2. Zapojenie zamestnancov: Je dôležité zapojiť do procesu implementácie všetkých zamestnancov. Zamestnanci by mali byť informovaní o modeli, jeho cieľoch a o tom, ako sa ich práca dotkne implementácie.
 3. Posúdenie súčasného stavu: Je potrebné zhodnotiť súčasný stav organizácie pomocou kritérií a indikátorov EFQM modelu. Toto posúdenie môže byť vykonané internými silami alebo externými konzultantmi.
 4. Identifikácia oblastí pre zlepšenie: Na základe posúdenia je potrebné identifikovať oblasti, v ktorých sa môže organizácia zlepšovať.
 5. Vypracovanie plánu zlepšovania: Je potrebné vypracovať plán s konkrétnymi krokmi a aktivitami pre zlepšenie v identifikovaných oblastiach. Plán by mal mať jasne definované ciele, časový harmonogram a zodpovedné osoby.
 6. Realizácia plánu zlepšovania: Je potrebné realizovať plán zlepšovania a priebežne monitorovať jeho výsledky.
 7. Kontinuálne zlepšovanie: Implementácia EFQM modelu je kontinuálny proces, ktorý si vyžaduje neustále úsilie o zlepšovanie. Je dôležité pravidelne prehodnocovať systém riadenia a aktualizovať ho v súlade s novými požiadavkami a cieľmi organizácie.

Výhody implementácie EFQM modelu

Implementácia EFQM modelu môže priniesť organizácii viacero benefitov:

 • Zlepšenie výkonnosti: Model pomáha organizáciám zlepšovať svoje výsledky v oblastiach, ktoré sú pre nich dôležité, ako napríklad spokojnosť zákazníkov, produktivita, kvalita produktov a služieb, či hospodárske výsledky.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti: Model pomáha organizáciám stať sa konkurencieschopnejšími na trhu. Vďaka zlepšeniu výkonnosti a lepšej orientácii na zákazníkov sa organizácie s implementovaným modelom EFQM stávajú atraktívnejšími pre zákazníkov, partnerov a investorov.
 • Zlepšenie spokojnosti zákazníkov: Model pomáha organizáciám lepšie uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov. Implementácia modelu vedie k lepšej orientácii na zákazníka, k zlepšeniu komunikácie a k rýchlejšiemu riešeniu požiadaviek a problémov zákazníkov.
 • Zvýšenie motivácie a angažovanosti zamestnancov: Model podporuje zapojenie zamestnancov do procesu riadenia a zlepšovania. Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na implementácii modelu, sú motivovanejší a angažovanejší v práci.
 • Zlepšenie riadenia a kontroly: Model poskytuje organizácii komplexný rámec pre riadenie a kontrolu všetkých oblastí jej činnosti. Implementácia modelu vedie k lepšej koordinácii aktivít, k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a k zníženiu rizík.
 • Zlepšenie imidžu a reputácie: Implementácia EFQM modelu môže zlepšiť imidž a reputáciu organizácie v očiach verejnosti, zákazníkov, partnerov a investorov.

Implementácia EFQM modelu nie je jednoduchá úloha, ale môže priniesť organizácii mnoho benefitov. Vďaka systematickému prístupu k riadeniu a neustálemu zlepšovaniu sa môže organizácia s implementovaným modelom EFQM stať excelentnou a konkurencieschopnou na trhu.

Kurzy obsahujúce model

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať