Logistika a Supply Chain Management

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Poskytnúť prehľad metód a nástrojov Logistiky a efektívneho Supply Chain Managementu.
 • Ukázať ako spolupracovať so zúčastnenými stranami, aby sa dosiahla vysoká pridaná hodnota pre zákazníka a odstránili sa zbytočné straty.
 • Osvojiť si best practices a získať inšpirácie pre vlastnú prácu.

OBSAH KURZU

Úvod do logistiky a SCM

 • Lean a logistické procesy. Flexibilita.
 • Príklady z praxe.

Interná logistika

 • Logistické princípy (ťah, tlak, JIT, JIS).
 • Informačné toky z pohľadu internej logistiky (kanban, FIFO, heijunka, conwip, IT systémy, …).
 • Manažment hodnotových tokov (VSM) v skratke.
 • Technológie Industry 4.0 v internej logistike.

Materiálový tok

 • Typy skladov: supermarkety, adresné/chaotické sklady, fixné sklady a podobne.
 • Stratégia a plánovanie: dosah skladových zásob v čase, vzdialenosti, náklady na skladovanie.
 • Transportné systémy. Komisionovanie a materiálový tok.

Externá a distribučná logistika

 • Určenie spotreby. Disponovanie materiálom.
 • Externá logistika a transport.
 • Výpočet nákladov na externú logistiku.
 • Square Root Law – optimalizácia distribučných skladov.

Supply Chain Management

 • Nestabilita zákazníckych objednávok a predpovedanie dopytu.
 • Integrácia SCM (návrh produktu, starostlivosť o zákazníkov, plánovanie výroby, outsourcing).
 • Typy dodávateľských reťazcov.
 • Riadenie dodávateľov a nové technológie (zdieľané IT systémy, blockchain, 3D tlač, …).
 • Riziká v dodávateľských reťazcoch.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.