FMEA s podporou SCIO TM firmy PLATO

Kurz FMEA s podporou SCIO TM firmy PLATO je zameraný na správne využitie tohto softvéru pri riešenie úloh FMEA.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Účastníci kurzu získajú praktický návod k využitiu softvéru SCIOTM firmy PLATO pri riešení úloh FMEA – identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb v procese skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.
 • Pod vedením externého moderátora tím v rámci tréningu uskutoční vzorovú aplikáciu metódy FMEA na zvolenom procese/výrobku v softvéri SCIOTM firmy PLATO.

OBSAH KURZU

Predstavenie softvéru SCIOTM FMEA

 • Ako efektívne pracovať so softvérom SCIOTM
 • Zhrnutie metodiky FMEA.

Postup pri riešení FMEA s podporou SCIOTM FMEA

 • Určenie štruktúry systému a jeho prvkov.
 • Popísanie funkcií a úloh, ktorých nositeľmi sú prvky systému.
 • Analýza chýb — nesprávnych funkcií pre každý skúmaný prvok systému.
 • Stanovenie koeficientov Vz, Vs, Od.
 • Určenie miery rizika/priority.
 • Priority zlepšovania.
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinnosti.
 • Realizácia opatrení. Analýza silových polí.

Aplikačná podpora

 • Archivácia dokumentácie FMEA v SCIOTM firmy PLATO pre využitie know-how v ďalších projektoch.
 • Odporúčania ďalšieho postupu pri aplikácii FMEA s podporou SCIOTM.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.