FMEA s podporou APIS IQ-RM

Kurz FMEA s podporou APIS IQ-RM je zameraný na to ako pomocou softvéru APIS IQ-RM identifikovať a eliminovať chyby v procese.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • V nadväznosti na kurz FMEA I účastníci získajú praktický návod k využitiu softvéru APIS IQ-RM FMEA pri riešení úloh FMEA – identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb v procese skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.
 • Pod vedením externého moderátora tím v rámci tréningu uskutoční vzorovú aplikáciu metódy FMEA na zvolenom procese/výrobku v softvéri APIS IQ-RM FMEA.

Predstavenie softvéru APIS IQ-RM FMEA

 • Ako efektívne pracovať so softvérom APIS IQ-RM.
 • Zhrnutie metodiky FMEA.

Postup pri riešení FMEA s podporou APIS IQ-RM FMEA podľa harmonizovanej príručky AIAG & VDA z roku 2019

 • Definovanie produktu/procesu ktorý bude analyzovaný v projekte FMEA s využitím 5T (planning & preparation).
 • Určenie štruktúry systému a jeho prvkov (structure analysis).
 • Popísanie funkcií a úloh, ktorých nositeľmi sú prvky systému (function analysis).
 • Analýza chýb pre každý skúmaný prvok systému (failure analysis).
 • Priradenie AP (Action Priority) na základe kvalifikovane stanovených koeficientov (risk analysis).
 • Proces zlepšovania (optimization).
 • Archivácia dokumentácie FMEA a výsledkov v APIS IQ-RM FMEA (results documentation).

Aplikačná podpora

 • Odporúčania ďalšieho postupu pri aplikácii FMEA s podporou APIS IQ-RM.
 • Možnosť prepojenia s ďalšími modulmi softvéru APIS IQ-RM.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať