Empowerment

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Vo svojej praxi sa manažéri stretávajú so situáciou, kedy dobrí a aktívni spolupracovníci nechcú z rôznych dôvodov prevziať zodpovednosť za úlohy a riadenie. Empowerment je nástroj, ktorý pomáha, aby aspoň časť z týchto šikovných a dobrých pracovníkov zobrala na seba viac zodpovednosti a proaktivity.

CIELE

 • Zdokonaliť sa vo vedení spolupracovníkov k proaktívnemu konaniu s ohľadom na víziu a hodnoty spoločnosti.
 • Naučiť sa rozvíjať spolupracovníkov, aby prijali viac zodpovednosti a v jej rámci robili samostatné rozhodnutia.
 • Zlepšiť sa vo vytváraní podmienok na proaktívne a zodpovedné konanie.
 • Naučiť sa budovať u spolupracovníkov zdravé sebavedomie a otvorenosť k zmenám.

OBSAH KURZU

Empowerment

 • Vyjasnenie pojmu Empowerment, čo sú ciele zmocňovania spolupracovníkov.
 • Aké nástroje má manažér k dispozícii, bariéry Empowermentu.

Podmienky pre Empowerment

 • Firemná kultúra – podpora alebo prekážka Empowermentu.
 • Priestor na proaktivitu a samostatné zodpovedné konanie, význam vízie a hodnôt.

Kľúčové charakteristiky podporujúce Empoverment

 • Osobná zodpovednosť, autentická a priama komunikácia, dôvera.
 • Rýchla a efektívna schopnosť korektne riešiť interpersonálne a tímové napätia.
 • Dôraz na učenie a rozvoj, povzbudzovanie.

Manažérske nástroje Empowermentu

 • Analýza potenciálu spolupracovníka.
 • Stanovovanie rozvojových cieľov, rozvojové a tréningové programy.
 • Rôzne manažérske štýly.
 • Koučing, motivačná spätná väzba, hodnotiace rozhovory.

Osobná zaangažovanosť manažéra

 • Reflexia vlastného manažérskeho štýlu (V čom je podporou pre rozvoj a zmocňovanie
 • spolupracovníkov a kedy môže byť prekážkou Empowermentu?).
 • Povzbudzovanie a budovanie zdravého sebavedomia, podpora pri prekonávaní osobných bariér.

Proaktivita a otvorenosť k zmenám

 • Ako vzniká odpor k zmenám a jeho prekonávanie.
 • Rozvoj proaktivity spolupracovníkov, zmena paradigmy o samom sebe.

Tréning vybraných nástrojov a techník podporujúcich Empowerment

Možné zadania

 • Analýza potenciálu spolupracovníka.
 • Analýza tímovej (firemnej) kultúry z hľadiska podpory Empowermentu.
 • Plán, ako podporovať a budovať zdravé sebavedomie u vybratých spolupracovníkov.
 • Vlastné zadanie súvisiace s témou.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.