Analýza rizík v procesoch a manažment rizík

Kurz Analýza rizík v procesoch a manažment rizík je zameraný na získavanie znalostí o risk managemente a analýze ako riziko zvládať v procesoch.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Účastníci kurzu získajú efektívnou formou znalosti o princípoch, štandardoch a praktický návod k aplikácii vybraných nástrojov risk managementu a risk mitigation.
 • Pod vedením externého moderátora tím v rámci tréningu uskutoční aplikáciu vybraných metód analýzy a manažmentu rizík na vlastné podmienky účastníkov.

Proces riadenia rizík podniku.

 • Súčasné trendy v riadení rizík.
 • Princípy riadenia rizík pri zavádzaní nových projektov. Best Practice.
 • Firemná stratégia manažmentu rizík. Ciele, úroveň akceptovateľnosti rizika.

 

Analýza rizík

 • Identifikácia rizík.
 • Podrobný popis rizika. Identifikácia príčin a závažnosti rizika.
 • Odhad rizík z hľadiska pravdepodobnosti výskytu a možných následkov.
 • Metodika analýzy rizika.
 • Praktické cvičenia aplikované na oblasť zodpovednosti účastníkov kurzu.

 

Vyhodnotenie rizík, zvládanie rizík a preskúmanie procesu riadenia rizík

 • Plánovanie reakcií na riziká:
  • tvorba opatrení k zníženiu hrozby dopadu.
 • Riadenie rizík:
  • realizácia reakčných plánov,
  • sledovanie identifikovaných a zvyškových rizík,
  • identifikácia nových rizík,
  • hodnotenie efektivity procesov riadenia rizík,
  • dokumentácia rizík do znalostnej databázy. Lessons Learned.

 

Komunikácia manažmentu pre zníženie rizík

 • Ciele komunikácie a zainteresovaných strán.
 • Vytvorenie komunikačného plánu.
 • Praktické cvičenia aplikované na oblasť zodpovednosti účastníkov kurzu.

 

Aplikácia hodnotenia rizík v zavedených procesoch v organizácii

 • Hodnotenie rizík naprieč zavedenými procesmi v organizácii.
 • Monitorovanie rizík.
 • Riadenie rizík.
 • Účinná spätná väzba.
 • Stanovenie návrhov preventívnych opatrení.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať