Analýza rizík v procesoch a manažment rizík

Kurz Analýza rizík v procesoch a manažment rizík je zameraný na získavanie znalostí o risk managemente a analýze ako riziko zvládať v procesoch.

Ciele tréningu

 • Účastníci kurzu získajú efektívnou formou znalosti o princípoch, štandardoch a praktický návod k aplikácii vybraných nástrojov risk managementu a risk mitigation.
 • Pod vedením externého moderátora tím v rámci tréningu uskutoční aplikáciu vybraných metód analýzy a manažmentu rizík na vlastné podmienky účastníkov.

Obsah tréningu

Proces riadenia rizík podniku.

  • Súčasné trendy v riadení rizík.
  • Princípy riadenia rizík pri zavádzaní nových projektov. Best Practice.
  • Firemná stratégia manažmentu rizík. Ciele, úroveň akceptovateľnosti rizika.

Analýza rizík

  • Identifikácia rizík.
  • Podrobný popis rizika. Identifikácia príčin a závažnosti rizika.
  • Odhad rizík z hľadiska pravdepodobnosti výskytu a možných následkov.
  • Metodika analýzy rizika.
  • Praktické cvičenia aplikované na oblasť zodpovednosti účastníkov kurzu.

Vyhodnotenie rizík, zvládanie rizík a preskúmanie procesu riadenia rizík

 • Plánovanie reakcií na riziká:
  • tvorba opatrení k zníženiu hrozby dopadu.
 • Riadenie rizík:
  • realizácia reakčných plánov,
  • sledovanie identifikovaných a zvyškových rizík,
  • identifikácia nových rizík,
  • hodnotenie efektivity procesov riadenia rizík,
  • dokumentácia rizík do znalostnej databázy. Lessons Learned.

Komunikácia manažmentu pre zníženie rizík

  • Ciele komunikácie a zainteresovaných strán.
  • Vytvorenie komunikačného plánu.
  • Praktické cvičenia aplikované na oblasť zodpovednosti účastníkov kurzu.

Aplikácia hodnotenia rizík v zavedených procesoch v organizácii

  • Hodnotenie rizík naprieč zavedenými procesmi v organizácii.
  • Monitorovanie rizík.
  • Riadenie rizík.
  • Účinná spätná väzba.
  • Stanovenie návrhov preventívnych opatrení.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať