Situačný leadership a manažérske rozhodovanie

Kurz Situačný leadership a manažérske rozhodovanie je zameraný na to ako spoznať svoj preferovaný štýl vedenia, jeho výhody a slabé stránky.

Leadership je ako krása – ťažko sa definuje, ale keď ju uvidíte, spoznáte ju.Warren Bennis

 • Spoznať svoj preferovaný štýl vedenia, jeho výhody a slabé stránky.
 • Rozvinúť schopnosti a zručnosti potrebné na situačný prístup k vedeniu manažérskeho tímu.
 • Rozvinúť schopnosť účastníkov efektívne sa rozhodovať.
 • Naučiť účastníkov zvoliť správnu formu rozhodovania a osvojiť si vybrané techniky rozhodovania.

Môj preferovaný štýl vedenia

 • Šesť štýlov leadershipu (na základe výskumov D. Golemana, Boyatzisa a McKeeovej)
 • Identifikácia preferovaného štýlu (dotazník)
 • Silné a slabé stránky môjho preferovaného štýlu vedenia
 • Ako korigovať svoj štýl v situáciách, kde by vynikli jeho slabé stránky?

Situačné vedenie

 • Štýly vedenia (štyri štýly vedenia podľa K. Blancharda)
 • Situačný prístup k vedeniu manažérov a spolupracovníkov
 • Zmena paradigmy riadenia od „riadim tak, ako je mi to vlastné“ k paradigme vedenia „vediem tak, aby som najefektívnejšie dosahoval ciele“
 • Čo ovplyvňuje výber vhodného štýlu vedenia?
 • Ako zvládnuť štýly vedenia, ktoré sú mi cudzie, ale situácia si ich vyžaduje?
 • Ako zadávať úlohy a kontrolovať ich plnenie pri rôznych štýloch vedenia?

Líder a tím – vedenie a rôzne typy tímov

 • Typy tímov a ich vedenie

Možné zadania

 • Analýza situácie v tíme, ktorý vediem, a návrh zmien v mojom prístupe k vedeniu tímu
 • Optimalizácia štýlu vedenia jednotlivých spolupracovníkov
 • Vlastné zadanie súvisiace s témou

MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE – PROCES ROZHODOVANIA

Etapy rozhodovacieho procesu

Druhy rozhodovacích procesov

 • Rozdelenia rozhodovacích procesov podľa závažnosti a stupňa informovanosti
 • Skupinové a individuálne rozhodovanie

Štýly rozhodovania a najčastejšie chyby v procese rozhodovania

DOSIAHNUTIE ROZHODNUTIA

Bariéry rozhodovania

Skupinové a individuálne rozhodovanie

Techniky rozhodovania

 • Pre a proti, analýza rizík, analýza úžitku
 • Buridanov osol, KO systém
Môžeme sa naučiť veľa užitočných postupov a techník, ale zostaňme sami sebou, z úcty k sebe a preto, aby nám ľudia verili.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať