Podpora strategických zámerov

FBE > Podpora strategických zámerov

Cielená podpora pri dosahovaní
strategických zámerov našich klientov

Podpora strategických zámerov klientov, ktorú FBE poskytuje, prispieva k udržaniu ťahu na cieľ, posilneniu spoločného porozumenia manažmentu pri dôležitých rozhodnutiach a zabezpečeniu aby sa stratégia preniesla do úloh a merateľných cieľov.

„Hodnota FBE workshopov je v tom, že pomáhajú presvedčiť ľudí, aby získali odhodlanie pre zmeny a boli ochotní pre ne niečo urobiť“

Ing. Marián Marek, generálny riaditeľ PosAm s.r.o.

Spolupráca sa uskutočňuje spravidla formou strategických workshopov a konzultácií s top- manažmentom. Základom je oboznámenie sa so situáciou, potrebami a strategickými zámermi klienta. Výstupom plánovacej fázy je vytvorenie plánu implementácie strategických zámerov.

Pri priamej podpore strategického zámeru klienta ide o partnerskú spoluprácu senior expertov a lektorov FBE s top manažmentom klienta prostredníctvom na mieru šitých cielených a integrovaných aktivít, ktorých skladba a forma zodpovedajú konkrétnej strategickej potrebe.

FBE Bratislava má početné skúsenosti s realizáciou strategickej rozvojovej spolupráce s významnými spoločnosťami na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Lektori a experti so skúsenosťami naprieč business sektormi umožňujúci cielenú podporu klientov v ich dôležitých business zámeroch.

Vybrané príklady rozvojovej spolupráce
na strategických iniciatívach klientov

Nastavenie organizácie na rast

Klientom je významný hráč v oblasti real estate developmentu s ambicióznou stratégiou. Inšpirujúca organizačná kultúra a inovatívny prístup prináša priestor aj pre najnáročnejšie projekty, čo si však vyžaduje zvládnutie rapídneho rastu organizácie a komplexnosti bez straty flexibility, agility a kultúry organizácie.

Realizovaná podpora FBE je zameraná na (re)design organizácie s dôrazom na zloženie a dynamiku projektových tímov a riadenie informačných tokov pre plynulosť a efektivitu rozhodovacích procesov. Paralelná podpora je zameraná na rozvoj zručností v novo-definovaných úrovniach radenia, workshopovú podporu tímov a individuálny koučing kľúčových manažérov.

Hradský_6780_u

Ján Hradský

Zvýšenie konkurencieschopnosti finančnej inštitúcie

Zlepšenie pozície kľúčového produktu banky je pri veľmi podobných parametroch produktov v súčastnosti často viac otázka procesná, než produktová. Zákazník si vyberá na základe dôveryhodnosti a jednoduchosti celého procesu. Preto sme viacerým finančným inštitúciám pomohli so zlepšením ich procesov tak, aby zákazník nemal dôvod obrátiť svoju pozornosť kamkoľvek inde napr. kvôli pomalému procesu pridelenia úveru alebo vybavenia leasingu. Rizikovými analýzami, profesionálnym benchmarkingom, konsolidáciou procesov, presným nastavením KPI pre jednotlivé podprocesy, analýzou hodnotových tokov, vyčlenením nevhodných prípadov do iného procesu, predchádzaním cyklenia prípadov a mnohými ďalšími metódami sme nastavili trend zlepšovania procesu.

Výsledkom bolo skrátenie času vybavenia zákazníka o 32%, zníženie počtu opakovaní procesných krokov z dôvodu nekvality procesov o 62%, zvýšenie presnosti ponúkaného úveru o 21%, zníženie počtu návštev banky pri vybavovaní úveru o polovicu. Z toho vyplynulo nie len posilnenie bánk v ich kľúčových segmentoch na trhu, ale aj zníženie nákladov, pretože množstvo práce zamestnancov na kľúčových produktoch kleslo pri rovnakom počte prípadov o 17%.

Karol_u

Karol Horváth

Zavedenie systému riadenia podporujúceho neustále zlepšovanie

Vedenie závodu významného výrobcu automobilov si po úspešnom období rastu stanovilo cieľ lepšie využiť potenciál svojich zamestnancov pre neustále zlepšovanie procesov a tým si posilniť aj svoju pozíciu v rámci koncernu pre získanie nových projektov. Úzke miesto nebolo v konkrétnych nástrojoch zlepšovania, ale v motivácií ľudí ovplyvnenej systémom, ktorí sa stal prekážkou iniciatív neustáleho zlepšovania efektívnosti firmy.

Podpora FBE spočívala v assessmente kultúry a organizačných prvkov firmy podľa modelu „High Performance Business Systems“, s ktorým sme mali skúsenosti v spolupráci s našimi partneri v USA a U.K. Po individuálnych a skupinových stretnutiach od úrovne predstavenstva po vybraných výkonných zamestnancov boli na workshopoch s prierezovými tímami identifikované systémové príčiny a navrhnuté opatrenia. Tie boli zamerané na prenesenie filozofie neustáleho zlepšovania do života firmy na všetkých úrovniach. FBE sa následne stalo pre firmu aj strategickým partnerom v realizácii dlhodobých rozvojových programov, zdokonaľovaní motivačného systému a pre štandardizáciu výrobného systému. Aj cez tieto svoje strategické iniciatívy si náš klient už počas dlhého obdobia neustále posilňuje postavenie lídra v stredoeurópskom regióne v kvalite a efektivite výroby náročných produktov.

Daniel Laco

Daniel Laco

Strategický rozvoj manažérskeho tímu

Klientom je významná spoločnosť v oblasti dopravných technológií so sídlom na Slovensku, operujúca v medzinárodnom prostredí. Dlhodobý stabilný rast spoločnosti, ako aj rozvoj produktového portfólia prináša potrebu systematického posilňovania a kompetencií manažérskeho tímu.

Podpora pre strategický rozvoj manažérskeho tímu je založená na úzkej spolupráci s majiteľmi spoločnosti. Obsahuje špecifikáciu kľúčových kompetencií a autorít manažérskeho tímu pre strategický rozvoj organizácie, ako aj rolu majiteľov v tomto procese. Systematický rozvoj tímu je zameraný na výkonnosť a synergiu na úrovni tímu, ako aj rozvoj líderských kompetencií jednotlivých členov. Individuálny rozvoj manažérov je podporený koučingom s možnosťou tieňovania kľúčových manažérskych činností.

Butora_5D_5809_uU

Daniel Bútora

Spokojnosť zamestnancov a pozicioning firmy na pracovnom trhu

Klientom je spoločnosť, ktorá vyrába zariadenia a technologické celky pre potravinársky priemysel. Je situovaná v Nitre a s príchodom novej automobilky do regiónu, bola ako hrozba identifikovaný možný odliv kvalifikovaných pracovníkov a ťažšie podmienky na získanie nových zamestnancov pre stále rozširujúcu sa výrobu.

U klienta sme realizovali sériu workshopov, zameraných na vytvorenie série opatrení, ktoré mali za cieľ: zlepšenie vnímania a spokojnosti zamestnancov a zlepšenie pozície firmy na pracovnom trhu.

Opatrenia, ktoré boli výsledkom workshopov zasahovali celú radu oblasti: zlepšenie pracovného prostredia, úpravu systému benefitov, posilnenie internej komunikácie o benefitoch a výhodách práce v tejto spoločnosti. Zároveň sa pripravila aj komunikačná stratégia na zvýšenie atraktivity firmy ako zamestnávateľa v danom regióne. Ďalším prvkom bol rozvojový program s názvom „Chceme byť dobrý zamestnávateľ“ pre všetky úrovne riadenia s praktickým a diferencovaným obsahom. Cieľom rozvojového programu bolo dostať stratégiu internej komunikácie do života a posunúť manažérsky štýl tak aby zlepšila firemná kultúra.

Cicel_5D_6664_u2

Dušan Číčel

Implementácia systémov firmy založených na Lean princípoch na všetkých úrovniach

Zavedenie výrobného systému firmy orientovaného na zákazníka (princíp „ťahu“, „just in time“ a eliminácia aktivít nepridávajúcich hodnotu ) sa týka všetkých úrovní riadenia, rovnako „core procesov“, ako aj administratívnej podpory aj práce s dodávateľmi.

V posledných sme implementovali výrobné systémy rôznych odvetviach. V najvýznamnejšej automobilke v regióne bolo po strategických workshopoch s manažérmi súčasťou implementácie aj preškolenie všetkých zamestnancov a dolaďovanie systémov formou workshopov. U popredného svetového dodávateľa stavebného priemyslu sme realizovali a dohliadali nad implementáciou systému v 15 výrobných a 3 nevýrobných entitách. U významného svetového hráča v oblasti káblov a káblových riešení sme v 3 vlnách 1,5 ročného programu vytrénovali (on the job) odborníkov, ktorí tento výrobný systém ďalej nasadzujú vo svojich fabrikách v Európe, Ázii a Severnej Amerike.

Výsledkami sú na jednej strane ocenenia za najštíhlejšiu výrobu v Európe, marže o 2-3x vyššie oproti konkurencii, ale aj schopnosť pokrývať v globálnej mierke najnáročnejších zákazníkov bez ohľadu na región. Na druhej strane je však dôležitým výsledkom takýchto projektov dosiahnutie udržateľnosti implementácií aj prostredníctvom vtiahnutia kľúčových ľudí a vyladenia celkového systému riadenia.

Karol_u

Karol Horváth

Príklady použitých metodík v rámci podpory strategických zámerov

Definovanie vízie, poslania a hodnôt

Najdôležitejším prínosom je zjednotenie sa v pohľade na smerovanie firmy. Odvíjajú sa od neho funkčné stratégie, vrátanie rozhodovania, do čoho má firma investovať zdroje, ako má rozvíjať ľudí a ktoré programy dostanú “zelenú”. Dôležitý pritom nie je len výsledok, ale aj proces, ktorý je vedený tak, aby zúčastnených motivoval. Zapojenie spolupracovníkov do analýzy silných a slabých stránok firmy a porozumenie trendom prostredia, v ktorých bude firma v najbližších rokoch pôsobiť, pomáha každému lepšie pochopiť na čo by sa mal ako súčasť celej organizácie zamerať jeho tím.

Uvedeným procesom sme sprevádzali aj firmy, ktoré si po určitom období rastu potrebovali vyhodnotiť, kam sa dostali a vtiahnuť spolupracovníkov do spoluzodpovednosti za budúcnosť alebo ich získať pre spoločný prechod na ďalšiu úroveň. Išlo aj o jednotlivé výrobné závody, alebo pobočky veľkých medzinárodných spoločností, ktoré si potrebovali zadefinovať svoj vlastný kontext a ciele v rámci celkovej vízie ich koncernu.

Poziciovanie spoločnosti a produktov

V rámci strategických workshopov sa identifikujú sily konkurenčného prostredia pre vybrané produkty. Analyzujú sa ich zdroje a intenzita podľa osvedčenej metodiky. Na základe analýzy sa určí celková stratégia a čiastkové stratégie ako sa skupiny produktov majú vysporiadať so silami konkurenčného prostredia. Pre produkty sa definuje ich „Value proposition“. Tímy zostavia mapu systému aktivít, overia ich súlad so strategickou pozíciou a vytvoria akčný plán pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Skúsenosti s uvedeným postupom sme získali v projektoch s našimi klientami – rastúcimi spoločnosťami, ale aj v zavedených automobilových, telekomunikačných, IT a finančných službách, kde firmy inovovali portfólio svojich produktov v dôsledku meniacej sa situácie na trhu a nových technologických príležitostí.

Strategické plánovanie a jeho prenesenie do systému KPI a cieľov

Strategické plánovanie vychádza z dlhodobej vízie spoločnosti a prenáša ju do strednodobých a ročných cieľov a zabezpečuje tiež ich prenesenie do plánov a krokov, ktoré vedú k ich dosiahnutiu. Súčasťou je definovanie KPI (Keay Performance Indicators) a priradenie zodpovednosti ľuďom s termínmi realizácie. V niektorých najmä výrobných firmách sa táto metóda nazýva “Hoshin Kanri” (Compass Management), a jedným z nástrojov môźe byť plánovacia X-matica. Okrem kaskádového plánovania “zhora nadol” sa pracuje aj s “catchball” systémom. Ten zabezpečuje spätnú väzbu od tých, ktorí úlohy realizujú, čím sa dosiahne obojsmerný tok informácií. Na workshopoch vedených lektorom FBE sa zúčastňujú manažéri z jednotlivých úrovní, pre ktoré sa plánovanie robí. Pokiaľ tím prejde viackrát týmto procesom a získa skúsenosť so správnou aplikáciou metodiky, v ďalších rokoch môže vedením podľa vytvorených postupov pre danú organizáciu poveriť interného moderátora

Digitálna transformácia

Pri tvorbe stratégií v rámci digitálnej transformácie firmy sa zameriavame na vytvorenie plánov, ako s využitím nových digitálnych technológií zlepšiť prepojenie firmy so zákazníkom, inovovať produkty a služby a zefektívniť interné firemne procesy, aby sa firma stala konkurencieschopnejšou.

Zákazníkom, medzi ktorých patria výrobné firmy aj služby, môžeme pomôcť technologické riešenia zrealizovať v spolupráci s našimi partnermi. Alebo sa zákazníci môžu rozhodnúť našich konzultantov využiť v roli facilitátorov procesu definovania digitálnej stratégie a pomôcť vytvoriť ich “as is” procesný model a následne nový “to be” stav, vrátane stanovenia krokov, ako sa k novému stavu dostať.

Vybrané referencie firiem v oblasti spolupráce
pri dosahovaní strategických zámerov

Pre viac informácii o možnostiach strategickej rozvojovej spolupráce nás prosím kontaktujte na fbe@fbe.sk, alebo +421 2 54418 513.