Tímová a medzitímová spolupráca a interný zákazník

Kurz Tímová a medzitímová spolupráca a interný zákazník je zameraný na rozvoj spolupráce a komunikácie v rámci tímu a medzi rôznymi tímami a oddeleniami v organizácii.

 • Rozvoj spolupráce a komunikácie v rámci tímu a medzi rôznymi tímami a oddeleniami v organizácii
 • Pochopenie významu spolupráce v tíme a uvedomenie si spoločného cieľa
 • Posilnenie internej zákazníckej orientácie účastníkov
 • Tímové role a princípy spolupráce a komunikácie v tíme
 • Zdokonalenie sa v práci s vybranými nástrojmi tímovej práce
 • Porozumenie procesom a procesnému základu pre riadenie a tímovú spoluprácu

Úvod do tímovej spolupráce a orientácie na interného zákazníka

Tímová hra ZIN

 Hra, ktorá simuluje situáciu spolupráce členov tímu, jej analýza a aplikácia do praxe účastníkov

 • Cieľom hry je identifikovať princípy efektívnej komunikácie v tíme
 • Určenie roly v tíme
 • Stanovenie stratégie postupu
 • Vyselektovanie informácií – schopnosť počúvať a vybrať dôležité informácie

Princípy efektívnej spolupráce a komunikácie medzi tímami

 • Odôvodnenie pravidiel na efektívnu spoluprácu tímov
 • Najčastejšie chyby v komunikácii medzi tímami: neodôvodnené predsudky, skresľovanie informácií, neúplné informácie, nedostatočná komunikácia, neúplný komunikačný cyklus
 • Ako predchádzať komunikačným chybám v tíme?

Simulácia ZAP

Zažite, aký môže byť efekt kvalitnej tímovej a medzitímovej spolupráce, je to úžasná motivácia k zlepšovaniu výkonov Vašej organizácie

 • Simulácia tímovej a medzitímovej spolupráce
 • Zlepšovania internej komunikácie

Interná zákaznícka orientácia

 • Princípy internej zákazníckej orientácie v praxi
 • Vzťah dodávateľa a interného zákazníka
 • Očakávania a potreby interného zákazníka
 • Stanovenie spoločných pravidiel pre spoluprácu interného dodávateľa a zákazníka

Hra na nulový súčet

Hra na je zameraná na spoluprácu medzi tímami alebo pracovnými skupinami a prináša porozumenie toho, že hrať len pre svoje ciele vedie k horšiemu výsledku organizácie.

Porozumenie procesom

 • Proces ako sled krokov sledujúcich k cieľu
 • Proces ako podklad pre spoluprácu medzi kolegami a tímami
 • Vlastníctvo a odovzdávanie informácií, produktu a služieb v procese

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať