Simulácia ZAP – Zved Analytik Projektant

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 

CIELE

  • Zlepšenie spolupráce v tíme
  • Stanovovanie správnych priorít vzhľadom k stanoveným KPI
  • Zdokonalenie internej komunikácie
  • Porozumenie účinnosti prierezových tímov v pri zlepšovaní procesov a výkonu

 

OBSAH KURZU

Charakteristika simulácie:

Cieľom tímu je získať maximálnu hodnotu KPIs – t.j. maximálnu efektivitu zvoleného postupu. Hra sa realizuje v troch kolách. Medzi prvým a druhým kolom je účastnícky workshop zameraný na radikálne zvýšenie efektivity. Medzi druhým a tretím kolom je zlepšovací workshop facilitovaný lektorom a s využitím trénovaných princípov k ďalšiemu zlepšeniu výsledku. V druhom a treťom kole je zároveň simulácia vždy obohatená o nové procesné prvky a rastie aj jej komplexnosť.

Analýza simulácie je zameraná na:

  • Prácu so zadaním a porozumenie požiadavky, prioritizáciu a voľbu riešení, optimalizáciu v rozdelení úloh a rolí, systém v komunikácii a spolupráci, účelnú dokumentáciu, realizáciu a dosahovanie výsledkov

Priebeh simulácie

Kolo 1
Medzi prvým a druhým kolom je účastnícky workshop zameraný na radikálne zvýšenie efektivity

Kolo 2
Druhé kolo obsahuje komplexnejšie zadanie a náročnejší cieľ. Druhé kolo je obohatené o prvky dokumentácie s väzbou na spresnenie komunikácie a zvýšenia efektivity tímu.
Medzi druhým a tretím kolom je realizovaný je zlepšovací workshop, facilitovaný lektorom.

 Kolo 3
Tretie kolo opäť zvyšuje komplexnosť zadania a je obohatené o eskaláciu a obojsmerný tok informácií.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.