Motivácia zamestnancov

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy. Sú veci, ktoré sú pre zamestnancov dôležitejšie ako peniaze. Zvýšenie mzdy je krátkodobá motivácia. Čo ponúknuť ľuďom, aby ich motivácia bola dlhodobejšia? Ako na to, ponúka kurz „Motivácia zamestnancov – ako môže personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov“.

 

 

CIELE

 • Efektívne hľadať motivačné faktory pre zamestnancov.
 • Zdokonaliť sa v motivačných procesoch (spokojnosť, pozitívny prístup, motivovanosť).
 • Zdokonaliť sa v internom PR o motivácii.
 • Správnou motiváciou minimalizovať fluktuáciu zamestnancov.

OBSAH KURZU

Motivácia ako manažérsky nástroj

 • Ako vytvoriť pre vašich zamestnancov také pracovné prostredie, z ktorého sa im nebude chcieť odísť?
 • Aké sú väzby medzi pochvalou, odmenou, výkonmi a výsledkami?
 • Ako vzbudiť u pracovníkov zodpovednosť v duchu „niečo za niečo“?
 • Motivačné nástroje (pochvala a uznanie, koučovací prístup pri zadávaní úloh, pravidelná spätná väzba zamestnancom – pozitívna aj negatívna, podpora tímovej práce, mimopracovné aktivity).

Ako funguje úspešná firma?

 • Vyberá si motivovaných ľudí.
 • Udržuje ich motiváciu (nešetrí uznaním, pochvalou, podporuje tímovú prácu, dáva spätnú väzbu a pod.).
 • Zaujíma sa priebežne o ich motiváciu aj po rokoch práce vo firme.

Interné PR a motivácia

 • Dvadsať faktorov spokojnosti.
 • Ako „predať“ motivačné faktory?
 • Ako a čo komunikovať?
 • Ako si overiť motiváciu? – spätná väzba pre firmu.

Lektorky kurzu „Motivácia zamestnancov – ako môže personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov“ dlhodobo pôsobili na pozícii HR manažérok vo významných spoločnostiach a majú praktické skúsenosti z oblasti personalistiky.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.