Projektový manažment II

Cieľ výcvikového kurzu

 • Na riešení praktických úloh pochopiť riadenie projektu vo vzájomných väzbách medzi rozhodujúcimi prvkami, ako je riadenie projektových cieľov a úloh v jeho realizačnej a ukončovacej fáze, optimalizácia kvality, času a nákladov projektu a manažment zmien.
 • Zvládnuť organizáciu práce na projekte z pozície vedúcich a členov projektových tímov.
 • Výmena praktických skúseností z realizácie projektov.

Obsah

Kritické faktory úspechu riadenia projektov

 • Praktické skúsenosti z realizácie projektov.
 • Zhrnutie metodiky projektového riadenia.

Organizácia práce projektového tímu

 • „Kick-of“, „Status“ a „Close-up“ meeting.
 • Dokumentácia počas riešenia projektu.
 • Postavenie projektového tímu v organizácii.

Časový manažment projektu a TOC

 • Metóda kritickej cesty.
 • Aplikácia teórie obmedzení (TOC) na projekt.
 • Kritická cesta verzus kritická reťaz.
 • Vytváranie „nárazníkov“. Zabezpečenie kritickej reťaze.

Monitoring projektu a riadenie zmien

 • Mechanizmus riadenia projektu v realizačnej fáze.
 • Aplikácia na trojimperatív projektu:
 • kvalita (špecifikácia), časový harmonogram (termíny) a rozpočet (náklady) projektu.
 • Monitorovanie výkonu, analýza cieľa a odchýlok a riadiace zásahy.
 • Integrovaný prístup k manažmentu zmien.

Vyhodnotenie projektu

 • O?ciálne odovzdanie (Hand-over) požadovaných formálnych výstupov.
 • Zdokumentovanie a využitie skúseností (získaných počas životného cyklu projektu).

Účasť na PM II sa odporúča po absolvovaní PM I.