ISO TS 16949 – Požiadavky systému manažérstva kvality

Obsah

Procesne orientovaný systém manažérstva kvality a zvláštne požiadavky automobilového priemyslu podľa ISO/TS 16949.

 • Hlavné princípy a dôrazy požiadaviek automobilového priemyslu podľa ISO/TS 16949.

Špeciálne požiadavky ISO/TS 16949 v porovnaní s ISO 9001

 • Zodpovednosť vedenia, plánovanie, ciele kvality. Zákaznícka orientácia.
 • Manažérstvo zdrojov, manažérstvo procesov.
 • Meranie - analýza – zlepšovanie. Indikátory výkonnosti procesov.
 • Riadiaci plán (etapy, prvky).

Audit procesne orientovaného systému

 • Druhy auditov a ich ciele.
 • Plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie auditov v zmysle normy ISO 19011.

Simulácia efektívneho fungovania prvkov systému a audit systému manažérstva kvality (voliteľné)

 • Praktické cvičenia s využitím hry umožňujúcej simulovať prvky systému riadenia výrobnej firmy.

Problémy z praxe a ich riešenie

 • Najčastejšie problémy zistené pri auditoch.
 • Ako efektívne využiť poznatky z auditov v procese neustáleho zlepšovania.
 • Výmena skúseností medzi účastníkmi.