Životný cyklus zamestnanca (online)

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
  • 30.11.2020
 

 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude kurz realizovaný online formou.

 

Pojem „životný cyklus zamestnanca“ označuje systematickú starostlivosť o zamestnancov, ktorá začína v procese výberu kandidáta, pokračuje obojstranne výhodným nastavením podmienok spolupráce a trvá až po ukončenie pracovnej zmluvy. Viac ako na legislatívne otázky sa „životný cyklus zamestnanca“ zameriava na efektívny personálny manažment, holistický rozvoj zručností a transparentné hodnotenie výkonu.

Obsah

Témy tréningového kurzu závisia od špecifických potrieb zákazníka, avšak do istej miery pokrývajú všetky uvedené oblasti:

 

  • Čo je to „životný cyklus zamestnanca“, aká je pridaná hodnota efektívneho personálneho manažmentu? Každá spoločnosť potrebuje produktívnych a motivovaných zamestnancov, s predvídateľnou výkonovou normou.
  • Potrebná skladba zamestnancov. Procesný pohľad a hierarchia zasadená do kontextu organizačnej štruktúry podľa IDEF0 modelu. Voľba procesne alebo projektovo orientovanej organizačnej štruktúry spoločnosti, prípadne ich hybridu.
  • Zručnosti potrebné na príslušnej organizačnej úrovni: sektorové zručnosti, manažérske zručnosti, tvrdé – „hard skills“, jazykové zručnosti a iné. Matice zručností, procesné štandardy, SOP a základy office manažmentu.
  • Rozvoj zamestnancov. Aklimatizačný program pre nových zamestnancov. Stanovenie individuálneho rozvojového plánu. Kriteriálne posúdenie návrhu na povýšenie / pridelenie benefitu. Rozvojová a tréningová stratégia spoločnosti. Evaluácia vzdelávacích výsledkov a dopadov.
  • Hodnotenie výkonu zamestnancov. Prehľad priamych a nepriamych metód merania optimálneho výkonu zamestnancov.
  • Systém odmeňovania a uznania. Korelácia medzi výkonom, rozvojom a benefitmi.
  • Náklady na jednotku FTE verzus individuálna pridaná hodnota zamestnanca. Forecastovanie nákladov a výnosov počas „životného cyklu zamestnanca“.
  • Ukončenie pracovnej zmluvy. Manažment náborových cyklov verzus nepredvídateľné výpovede pracovnej zmluvy.
  • Nábor a onboarding založený na optimálnej skladbe zamestnancov a príležitostí na trhu práce.

Cieľovou skupinou tréningového kurzu sú špecialisti rozvoja ľudských zdrojov, HR manažéri, recruiteri, a príbuzné manažérske pozície v oblasti strategického rozvoja. 

Trvanie tréningového kurzu je 1-2 dni v priestoroch klienta alebo v našom školiacom stredisku NIKAR na Liptovskej 10 v Bratislave. V prípade záujmu o hlbšie rozpracovanie tém môže byť základný kurz rozšírený o sériu koučingových a konzultačných stretnutí so zameraním na nasadzovanie metód, postupov a príkladov dobrej praxe do podmienok spoločnosti.  

Lektori

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovnaft, KIA, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA Slovakia Signal-Lighting, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka, Brose, Getrag, Nidec a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 230 € 210 €
Cena s DPH / os. 276 € 252 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ