Workshop je efektívna forma rozvojovej, riešiteľskej a implementačnej aktivity s aktívnym zahrnutím účastníkov priamo na mieste diania.

Ide o aktivitu facilitovanú skúseným lektorom, pri ktorej účastníci za pomoci vybraných techník a metód práce spoluvytvárajú praktický a v praxi využiteľný výstup zodpovedajúci zameraniu workshopu. Výber účastníkov zodpovedá účelu workshopu a nie je limitovaný konkrétnou oblasťou zamerania či úrovňou riadenia. Pri variabilite zamerania workshopov zostáva ich spoločným prvkom skupinová práce, spoločné učenie sa, experiment a využitie prínosu každého účastníka.

 

Spoločnosť FBE realizuje pre svojich klientov workshopy, ktoré sú súčasťou rozsiahlejších iniciatív a aj jednorázové samostatné workshopy.

Obvyklé trvanie samotného workshopu je jeden deň, často mu však predchádza pre-work, práca na prípadových štúdiách, či vzdelávacia aktivita.

Medzi typické workshopy moderované FBE patria:

Strategický workshop

Workshop zameraný na definovanie, alebo prehodnotenie strategickej vízie, kľúčových cieľov a hodnôt firmy. Je realizovaný buď pravidelne v rámci štandardného firemného cyklu, alebo pri strategických zmenách.
Metódy práce na strategickom workshope zahŕňajú identifikáciu potrieb zákazníkov a ich typológiu, analýzu trendov, SWOT analýzu, analýzu hlavných procesov, Porterov model síl konkurenčného prostredia a podobe.
Medzi výstupy strategického workshopu patrí identifikácia kritických faktorov úspechu a strategických cieľov, pomenovanie kľúčových iniciatív a súvisiacich opatrení a špecifikácia kľúčových indikátorov výkonnosti (KPIs).

 

Zlepšovateľský workshop

Pre organizácie rozvíjajúce kultúru kontinuálneho zlepšovania je práca formou zlepšovateľských workshopov pravidelnou formou práce. Témy workshopov reagujú na pozorované nedostatky a potenciál pre optimalizáciu vo firemných procesoch a organizácii. Príkladom môže byť workshop zameraný na optimalizáciu výrobného procesu, či zlepšenie systému a spôsobu komunikácie so zákazníkmi.
Počas zlepšovateľského workshopu tím identifikuje a špecifikuje optimalizačné riešenia, ako aj spôsob ich efektívneho zavedenia do praxe. Účastníci využívajú techniky a nástroje ako analýza príčin problémov, benchmarking, mapovanie hodnotových tokov, stanovovanie cieľov, techniky procesnej optimalizácie, techniky plánovania a implementácie zmeny.

Organizačný workshop

Formou organizačného workshopu účastníci identifikujú efektívne spôsoby interného fungovania firmy, dobrej koordinácie a spolupráce medzi kolegami, tímami, či oddeleniami. Hoci organizačné workshopy často reagujú na už existujúce problémy, ich zameranie a štruktúra z nich robí prínosnú súčasť plánovania a realizácie systémových zmien v organizácii.
Príkladom môže byť cielená práca na zlepšení spolupráce medzi konkrétnymi oddeleniami, zvládnutie in/out-sourcingu produktu či procesu, revízia organizačnej štruktúry pri fúzie, alebo reštrukturalizácii firmy.
Počas organizačného workshopu sú podľa potreby využívané nástroje organizačnej analýzy, mapovania hodnotových tokov, metódy internej a externej zákazníckej orientácie, špecifikácie informačných tokov a podobne.

 

Workshop zameraný na efektívnu tímovú prácu

Efektivita fungovania tímov naráža na celý rad výziev s ktorými je možné formou workshopu dobre pracovať. Práca vo virtuálnych tímoch, v medzinárodných tímoch, práca v tímoch naprieč časovými pásmami, či v tímoch s plávajúcou rolou vedúceho je stále bežnejšia. A s nimi aj potreba naladenia takto definovaných foriem práce.

Typickými zameraniami workshopov orientovaných na efektívnu tímovú prácu sú oblasti:

 • Nastavenie interných pravidiel fungovania v tíme
 • Vyjasnenie tímových rolí, očakávaní a optimalizácia spôsobu spolupráce
 • Riešenie nedorozumení a konfliktov v tíme
 • Práca s tímom, ktorý prechádza zmenou
 • Efektívna práca v medzinárodnom a interkultúrnom tíme
 • Práca s časom a organizácia v globálnom tíme
 • Efektívna práca projektového tímu

Implementačný workshop

Implementačný workshop je veľmi efektívna forma zapojenia účastníkov a spolupracovníkov pri zavedení želanej zmeny, alebo novej praxe do života. Výstupom tohto workshopu je realizácia želanej zmeny.
Typickými príkladmi implementačného workshopu sú zavádzania systémov projektového riadenia, implementácie nástrojov riadenia kvality, implementácie nástrojov LEAN manažmentu a podobne.
Nespornou výhodou implementačného workshopu je možnosť na mieste zmeny a s odbornou facilitáciou lektora “testovať“ a riešiť sporné momenty pri aplikácii a zaviesť tak želané riešenie pri ľahšom prekonávaní tradičných organizačných bariér.

 

Tematické workshopy

Tematický workshop v sebe kombinuje vzdelávaciu a praktickú časť. Je vhodný v prípadoch, keď workshopu nepredchádza samostatná vzdelávacia aktivita a účastníci získavajú potrebné znalosti v danej problematike až počas workshopu. V takomto prípade sú vhodne kombinované praktické časti a informačné, teoretické vstupy. Formou tematického workshopu je možné pracovať aj s mnohými s vyššie menovaných tém. Ďalšími zameraniami sú témy ako:

 • Ako viesť pracovný tím
 • Ako motivovať podriadených
 • Ako hodnotiť podriadených
 • Ako koučovať podriadených
 • Ako viesť efektívne poradu
 • Ako úspešne rokovať a vyjednávať
 • Ako sa vedieť “predať“ a presadiť sa