Pre našich klientov realizujeme taktiež teambuildingy menšieho či väčšieho charakteru v outodoor či indoor prostredí. Teambuildingy, pokiaľ sú vedené profesionálne, sú efektívnym nástrojom na utuženie kolektívu, posilnenie loajality firmy či naplnenie špeciálnych zadaných firemných cieľov.

Teambuildingy sú postavené na postupoch induktívneho učenia. Na základe spoločného zážitku sa v rámci analýzy vyvodzujú všeobecne platné princípy, ktoré sa aplikujú na situáciu vo firme a tíme. Zároveň prebieha vzájomné lepšie spoznávanie účastníkov teambuildingu. Spoločný zážitok je vytváraný rôznymi outdoorovými a indoorovými aktivitami menšieho rozsahu. Dôraz sa kladie na ich analýzu a spojenie identifikovaných princípov do praxe účastníkov. Outdoorové a indoroové aktivity sa zostavujú tak, aby maximálne podporovali zadané ciele.

Rozsah jednotlivých teambuildingov je 1 až 2 dni. Počet účastníkov na jednom teambuildingu vedenom jedným lektorom a asistentom je 6 – 14. V prípade záujmu o teambuilding pre väčšiu skupinu je možné nasadenie viacerých lektorov a asistentov (máme skúsenosti so skupinami do 80 účastníkov).

Teambuilding sa zväčša skladá z niekoľkých outdoorových a indoorových aktivít menšieho rozsahu, ktorými vytvárame spoločný zážitok účastníkov. V prípade zlého počasia sú nachytsané indoorové verzie navrhovaných aktivít.

Po každej aktivite nasleduje jej analýza formou workshopu, ktorá je cielene zameraná. Odpovedáme pri nej na otázky – „Čo sme si pri tejto aktivite uvedomili o sebe, našom tíme, komunikácii, spolupráci, postupe riešenia úlohy atď.?“ – z pohľadu sledovaného cieľa. Po uvedomení si všeobecných princípov na základe analyzovanej aktivity nasleduje druhá fáza, kde si kladieme otázky: „Kde pri našej práci vznikajú podobné situácie?“ „Ako ich riešime?“ „Ktoré poznatky z aktivity a jej analýzy je dobré použiť v našej praxi?“

Súčasťou práce na teambuildingu môže byť aj spracovanie Plánu osobného rozvoja. Po ukončení teambuildingu je o jeho priebehu a splnení cieľov spracovaná správa.

ZOBRAZENIE TEAMBUILDINGOV