Štandardizácia výrobných procesov
Efektívne pracovné postupy – Standard Work

Ciele výcvikového kurzu

 • Zážitkovou formou ukázať dôležitosť procesných štandardov.
 • Ukázať praktické postupy vytvárania procesných štandardov, vrátane ich vizualizácie prispôsobenej užívateľom.
 • V porovnaní s najlepšou praxou určiť príležitosti na zlepšenie vytvárania a dodržiavania procesných štandardov v podmienkach účastníkov tréningu.

Obsah

Prečo je štandardizácia procesov a postupov dôležitá?

 • Zážitkový tréning so simuláciou procesu, ktorý je potrebné štandardizovať.
 • Ukážky, ako aplikáciou procesných štandardov a riadeného PDCA cyklu dosiahneme lepšie výsledky, v porovnaní s uplatňovaním neštandardizovaných postupov.
 • Zovšeobecnenie skúsenosti a ukážky príkladov z praxe (vizualizácia, príklady).

Ako vysvetliť spolupracovníkom, PREČO postupovať podľa štandardov?

Ako vytvárať a udržiavať optimálne procesné štandardy?

 • Vytvorenie ukážkových postupov na vybrané procesy s vizualizáciou.
 • ČO je optimálny postup a AKO sa realizuje?
 • Dokumentácia a vizualizácia postupov vykonávania činností.

Ako vtiahnuť zamestnancov do spoluzodpovednosti za udržiavanie optimálnych štandardov a ich dôsledné dodržiavanie?

Prenesenie do vlastnej praxe vo výrobných procesoch

 • Riešenie problémov aplikácie. Akčný plán na aplikáciu štandardizácie procesov.

PRÍNOSY ŠTANDARDIZOVANEJ PRÁCE
Firme umožňuje:

 • zmenšovať premenlivosť procesov, odstraňovať plytvanie a zmenšovať náklady;
 • zlepšovať kvalitu a skracovať čas procesu bez zvyšovania záťaže ľudí;
 • udržiavať organizačné know-how.

Pracovníkovi umožňuje:

 • ľahšie sa naučiť nové úkony,
 • ľahšie zistiť problémy a prispievať svojimi nápadmi k zlepšovaniu.