Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov (podľa ISO 26262)

Cieľ kurzu

 • Efektívnou formou si osvojiť základné postupy manažmentu spoľahlivosti potrebné pre:
 • stanovovanie doby života a miery spoľahlivosti výrobkov, ktoré sa využívajú v procesoch návrhu a skúšania výrobkov v súlade s požiadavkami ISO 26262 pre funkčné a bezpečnostné charakteristiky výrobkov;
 • pri navrhovaní a výrobe nástrojov v procesoch preventívnej údržby.
 • Porozumieť a osvojiť si najčastejšie používané pojmy ako sú MTTF, MTBF a životnostná krivka (Bathtube) a frekvencia porúch (Hazard function), S(t), R(t) použité v metodike FTA (Fault Tree Analysis).

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí sa venujú vývoju, manažmentu a spoľahlivosti výrobkov.

Obsah

Kurz prebieha formou výkladu a praktických cvičení s využitím počítačového programu, v ktorých si účastníci precvičia dané poznatky. Účastníci sa môžu inšpirovať ako tieto metódy boli použité pri riešení konkrétnych problémov v organizáciách, resp. analogicky riešiť otázky z vlastnej organizácie. U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti štatistických a grafických metód SPC.

Definície a základné ukazovatele v manažmente spoľahlivosti

 • Pravdepodobnostné funkcie PDF a ich distribučné funkcie pri meraní doby života.
 • Distribučné funkcie doby života (Failure time) F(t) a prežitia (Survival time) S(t). Parametrické a neparametrické stanovovanie doby života F(t) resp. S(t)

Zber dát pre manažment spoľahlivosti

 • Úplné a cenzurované (Censored) dáta, intervalové (Arbitrary) dáta.

Predpokladané scenáre a modely konca života výrobkov (Parametrické)

 • Weibullovo, lognormálne, exponenciálne rozdelenie, a rozdelenie extrémnych hodnôt.
 • Frekvencia porúch ?(t) (Hazard), a U Bathtube funkcia.

Navrhovanie testovacích plánov pre životnosté skúšky

 • Demonštračné (demonstration test plans) plány a plány pre spresnenie matematických modelov pre životnostné distribučné funkcie (Estimation test plans).

Stredná doba života a životný cyklus výrobku

 • Frekvencia porúch , a frekvencia porúch počas životného cyklu výrobku U bathtube.
 • MTTF, MTBF, MTTFF. Príklady poruchového správania.

Aplikácia metód na výrobky a procesy účastníkov kurzu