EFQM Excellence Model
Aplikácia EFQM modelu pri assessmente a zlepšovaní výkonnosti firmy

Obsah

Excellence model EFQM

 • Prípadová štúdia s ukážkou využitia hodnotenia organizácie.
 • 9 kritérií Exellence modelu. Predpoklady a výsledky. Vzájomné väzby.
 • Vedenie organizácie a stratégia.
 • Vedenie pracovníkov, spokojnosť pracovníkov.
 • Procesy, spokojnosť zákazníkov, výsledky podnikania (výsledky výkonnosti).
 • Partnerstvá a zdroje, vplyv na spoločnosť.

Postup hodnotenia podľa kritérií modelu

 • RADAR.
 • Kľúčové témy a ich prepojenia.
 • Aplikácia samohodnotenia a postupy hodnotenia podľa EFQM modelu.
 • Postup prideľovania bodov.
 • Proces dosahovania konsenzu.

Prístupy k hodnoteniu
Prehľad metód:

 • Dotazníková metóda. Matica. Workshop.
 • Pro-forma. Simulácia ceny.
 • Porovnanie z hľadiska náročnosti a prínosov.
 • Práca s vybranou metódou.

Aplikácia hodnotenia podľa modelu EFQM vo vlastnej organizácii

 • Aplikácia na vybraný prvok a oblasť. Workshop s ukážkami hodnotenia.

Praktické otázky assessmentu podľa EFQM modelu

 • Skúsenosti s aplikáciou, potenciálne problémy a ich riešenie.