ISO 9001 – Procesne orientovaný systém manažérstva kvality

Obsah

Procesne orientovaný manažérsky systém podľa ISO 9001

 • Procesný model v ISO 9001. Základné princípy a praktické prínosy pre firmu.
 • Súbor noriem ISO 9000 ako cesta k TQM (Total Quality Managementu).
 • Príklady aplikácie zásad ISO 9000 v praxi.

Procesná a zákaznícka orientácia v ISO 9001

 • Zodpovednosť vedenia. Zákaznícka orientácia.
 • Manažérstvo zdrojov, manažérstvo procesov, meranie - analýza – zlepšovanie.
 • Hlavné a podporné procesy organizácie – aplikácia na vlastnú firmu.

Strategické plánovanie zlepšovania v zmysle ISO 9001

 • Postup identifikácie požiadaviek zákazníkov, faktory úspechu.
 • Politika, ciele a plány kvality – aplikácia na vlastnú firmu.

Postup aplikácie ISO 9001

 • Príklady aplikácie procesného modelu v úspešných firmách.
 • Čo je potrebné urobiť preto, aby manažérsky systém podľa noriem rady ISO 9000 efektívne napomáhal k zlepšovaniu sa firmy.

Audit procesne orientovaného systému

 • Druhy auditov a ich ciele.
 • Plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie auditov v zmysle normy ISO 19011.