Manažérske systémy TQM, Lean a Six Sigma
TQM II – Metodiky zlepšovania procesov

Obsah

Aplikácia nástrojov TQM, Lean a Six Sigma pri zvyšovaní efektívnosti a kvality

 • Postup a kľúčové faktory úspešného nasadzovania TQM a Six Sigma. Videofilmy.
 • Postupné zlepšovanie – Kaizen a redizajn procesov. Ich štandardizácia v ISO 9001 a ISO/TS 16949 a rozvinutie v postupoch Six Sigma a Lean Management.

Simulácia zlepšovania procesov na hre „Sticklebricks“

 • Zážitkový tréning – ukážka kvality a efektivity procesov.

Využitie procesného modelu firmy

 • Mapovanie procesov. Interné zákaznícke väzby, ohraničenia, fyzické a ľudské zdroje.
 • Procesy, zodpovednosti a organizačná štruktúra.

Nástroje redizajnu procesov a LEAN manažmentu

 • Prípadové štúdie podporené videofilmom.
 • Reinžiniering a inovácia procesov a podnikových systémov.
 • Analýza procesov z hľadiska pridanej hodnoty a času cyklu.
 • Koncepcia a nástroje LEAN manažmentu.
 • Lean Six Sigma.

Postup projektov zlepšovania v TQM a Six Sigma

 • Porovnanie PDCA cyklu a postupu riadenia projektov zlepšovania DMAIC.
 • Postupy pri projekte Six Sigma. Prípadové štúdie.
 • Meranie dosiahnutých výsledkov zvýšenia kvality a efektívnosti.

Nástroje neustáleho zlepšovania procesov vo firme

 • Meranie, analýza a neustále zlepšovanie procesov.
 • Využitie štatistických metód riadenia, FMEA a ďalších metód.

Aplikácie TQM a Six Sigma vo výrobe a službách

 • Príklady úspešných aplikácií a prekonávanie potenciálnych prekážok.
 • Prezentácia skúseností a diskusia k aplikácii v prostredí účastníkov.

„Konečne aj Slovensko láskavo prijalo prístup trvalého zlepšovania.
Aj tieto semináre majú na tom svoj podiel.“

Ing. Igor Krátky, výrobno-technický riaditeľ,
SLOVALCO, a. s., Žiar n. Hronom